Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tấm lòng là gì?

Trước tiên, chúng ta sẽ nêu điều hiển nhiên: bài này không nói đến lòng như một bộ phận cơ thể quan trọng, hay như một bắp cơ bơm máu đi suốt cơ thể. Bài này cũng không liên quan đến những định nghĩa lãng mạn, triết học, hay văn chương.
Thay vào đó, chúng ta sẽ chú trọng đến những gì Kinh Thánh nói tới tấm lòng. Kinh Thánh nhắc tới lòng con người gần 300 lần. Trọng tâm những gì được nói tới là: lòng là một phần thuộc linh của chúng ta, nơi những cảm xúc và khát vọng trú ngụ.
Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi.
Giê-rê-mi 3:15
Trước khi nói tới lòng con người, chúng ta sẽ đề cập tới việc, vì Đức Chúa Trời có những cảm xúc và khát vọng, chúng ta có thể nói rằng Chúa cũng có một "tấm lòng". Chúng ta có lòng vì Chúa có lòng. Đa-vít được gọi là người "đẹp lòng Ta" (Công vụ 13:22). Chúa ban phước cho con dân Ngài với những lãnh đạo biết và làm đẹp lòng Chúa (1 Sam-u-ên 2:35, Giê-rê-mi 3:15).
Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?
Giê-rê-mi 17:9
Tấm lòng con người, ở tình trạng tự nhiên, là độc ác, bội tín và lừa lọc. Giê-rê-mi 17:9 nói, "Lòng người ta thật dối trá hơn mọi vật, vô phương cứu chữa! Ai có thể biết được lòng dạ loài người?" Nói cách khác, sự sa ngã đã ảnh hưởng đến chúng ta ở mức sâu nhất; tâm trí, cảm xúc, khát vọng của chúng ta đã bị vấy bẩn bởi tội lỗi- và chúng ta không nhìn thấy vấn đề trở nên tràn lan ra sao.
Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.
Giê-rê-mi 17:10
Chúng ta có thể không hiểu tấm lòng của chính mình, nhưng Đức Chúa Trời hiểu. Ngài "biết tất cả bí mật của lòng người" (Thi Thiên 44:21; đọc 1 Cô-rinh-tô 14:25). Jesus "biết rõ mọi người. Ngài không cần ai làm chứng về người nào, vì Ngài thấu hiểu mọi sự trong lòng người." (Giăng 2:24-25). Dựa trên hiểu biết của Chúa về tấm lòng, Ngài có thể phán xét một cách công bình: "Ta, CHÚA, Đấng thử nghiệm trong trí và dò xét trong lòng, sẽ báo trả mỗi người tuỳ đường họ đi, tuỳ kết quả việc họ làm" (Giê-rê-mi 17:10).
Chúa Jesus chỉ ra sự sa ngã của trái tim chúng ta trong Mác 7:21-23: "Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta." Vấn đề lớn nhất không phải do bên ngoài mà do nội tại; tất cả chúng ta có vấn đề từ tấm lòng.
Để một người được cứu, thì, lòng phải được thay đổi. Điều này chỉ xảy ra bởi quyền lực của Đức Chúa Trời đáp lại bởi niềm tin. "Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính" (Rô-ma 10:10). Trong ân điển, Đức Chúa Trời có thể tạo dựng nên trong chúng ta một lòng trong sạch (Thi Thiên 51:10, Ê-xê-chi-ên 36:26). Chúa hứa "hồi sinh tấm lòng của kẻ tan vỡ" (Ê-sai 57:15).
Công việc tạo dựng một tấm lòng mới của Đức Chúa Trời trong chúng ta liên quan đến việc thử lòng chúng ta (Thi Thiên 17:3, Phục truyền 8:2) và đong đầy tấm lòng chúng ta với những ý tưởng mới, sự khôn ngoan mới, và những khát khao mới (Nê-hê-mi 7:5, 1 Các Vua 10:24; 2 Cô-rinh-tô 8:16).
Tấm lòng là trọng tâm của sự tồn tại của chúng ta, và Kinh Thánh đặt việc giữ trái tim chúng ta thánh khiết ở tầm quan trọng cao: "Hãy hết sức cẩn thận giữ gìn tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống đều từ đó mà ra" (Châm ngôn 4:23).
Tấm lòng là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giê-rê-mi 3:15 - Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi.
Giê-rê-mi 17:9 - Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?
Giê-rê-mi 17:10 - Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.
Mác 7:21 - Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người,
Ê-sai 57:15 - Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.
II Cô-rinh-tô 8:16 - Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thể ấy;
Châm-ngôn 4:23 - Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.