Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về sự hoả táng? Cơ đốc nhân có nên hoả táng không?

Giô-si-a xây lại chợt thấy những mồ mả ở trên núi; người bèn sai lấy hài cốt ở trong những mồ mả ấy, rồi thiêu nó trên bàn thờ, làm cho bàn thờ bị ô uế, y như lời của Đức Giê-hô-va, mà người của Đức Chúa Trời đã báo cáo trước.
II Các Vua 23:16
Kinh thánh không đưa ra một hướng dẫn cụ thể về sự hoả táng. Có những trường hợp trong Cựu Ước của người bị thiêu đến chết (1 Các Vua 16:18; 2 Các Vua 21:6) và cả hài cốt bị hoả thiêu (2 Các Vua 23:16-20), nhưng đây không phải là những ví dụ của việc hoả táng.Một điểm đáng lưu ý là trong 2 Các Vua 23:16-20, việc thiêu hài cốt trên bàn thờ làm ô uế bàn thờ ấy. Cùng lúc , không nơi nào trong kinh luật Cựu Ước cấm thân thể của người đã khuất không được hoả thiêu, cũng không có sự nguyền rủa hay phán xét nào dành cho những kẻ được hoả táng.
Hoả táng đã được thực hiện từ thời Kinh thánh, nhưng không được phổ biến rộng rãi với dân Y-xơ-ra-ên hay với cơ đốc nhân thời Tân Ước. Trong văn hoá thời Kinh thánh, chôn cất trong hầm mộ, hang động, hay dưới đất là những cách thông thường để xử lý thân thể người đã khuất.
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
Gia-cơ 1:5
Vậy, liệu cơ đốc nhân có nên cân nhắc việc hoả táng? Một lần nữa, không có một luật lệ cụ thể nào trong kinh thánh ngăn cấm hoả táng. Một vài tín hữu chống lại hoả táng vì tin rằng việc này không công nhận một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ phục sinh thân thể chúng ta và nhóm lại với tâm hồn/thuộc linh của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 15:35-58; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Tuy nhiên, thực tế là một thân thể đã hoả táng không làm khó hơn cho Thiên Chúa để phục sinh thân thể đó. Thân thể của những cơ đốc nhân đã chết một ngàn năm trước, cho đến nay, cũng đã hoá tro bụi. Nhưng điều này cũng không cách nào khiến Đức Chúa Trời không thể phục sinh những thân thể đó. Ngài chính là Người tạo ra chúng ngay từ ban đầu; Ngài cũng sẽ không khó khăn gì để khôi phục lại chúng. Hoả táng không làm gì hơn thay vì “đẩy nhanh” quá trình biến một thân thể thành tro bụi. Đức Chúa Trời có khả năng làm sống dậy phần xác của những kẻ được hoả táng cũng như Ngài làm với những không được hoả táng. Câu hỏi về việc chôn cất hay hoả táng người chết hoàn toàn là quyền tự do quyết định của các cơ đốc nhân. Những người hay gia đình đang cân nhắc việc này nên cầu nguyện cho sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5) và làm theo sự tin chắc cá nhân theo đó.
Kinh thánh nói gì về sự hoả táng? Cơ đốc nhân có nên hoả táng không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Các Vua 23:16 - Giô-si-a xây lại chợt thấy những mồ mả ở trên núi; người bèn sai lấy hài cốt ở trong những mồ mả ấy, rồi thiêu nó trên bàn thờ, làm cho bàn thờ bị ô uế, y như lời của Đức Giê-hô-va, mà người của Đức Chúa Trời đã báo cáo trước.
Gia-cơ 1:5 - Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.