Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ai sẽ chiếm lĩnh Vương Quốc Ngàn Năm?

Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.
I Cô-rinh-tô 15:21
Sẽ có hai nhóm khác biệt chiếm lĩnh trái đất xuyên suốt vương quốc ngàn năm- những người với thân thể vinh hiển, và những người với thân thể trần tục sẽ sống suốt kỳ đại nạn và được vào vương quốc ngàn năm. Những người với thân thể vinh hiển gồm có Hội Thánh, nhận được thân thể vinh hiển lúc được cất lên (1 Tê-sa-lê-ni-ca 4:13-18; 1 Cô-rinh-tô 15:21-23, 51-53), và những người sống lại sau sự tái thế của Chúa Giê-xu (Khải Huyền 20:4-6). Những người có thân thể trần tục có thể chia ra thành 2 nhóm: người ngoại tin Chúa và người góc Do Thái tin Chúa (Y-sa-ra-ên, Quốc gia Do Thái).
Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.
Đa-ni-ên 12:2
Trong Khải Huyền 19:11-16, chúng ta tìm thấy sự tái thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như chúng ta đã biết về lần đến thứ nhì của Ngài. Tôi đề cập điều này để có sự phân biệt giữa sự cất lên và sự đến thứ nhì của Chúa Cứu Thế. Không có sự đề cập bất kỳ nào về hiện tượng cất lên trong Khải Huyền 19-20. Hàm ý những thánh đồ đang ở trên đất sẽ vẫn ở trên đất để bước vào vương quốc ngàn năm trong thân thể tự nhiên của họ khi Chúa Cứu Thế tái thế. Dù là cất lên hay bất kỳ loại sự kiện nào mà một người tin Chúa sống được nhận lấy thân thể vinh hiển kể cả lúc Chúa Cứu Thế tái lâm trên đất lần thứ nhì, người ta mong đợi tìm thấy sự liên quan đến biến cố trọng đại này trong Khải Huyền 19. Tuy nhiên, đã không tìm thấy được nhiều sự liên quan. Chỉ có sự kiện duy nhất đã được tìm thấy trong Khải Huyền 20:4-6, là kết quả những người tin nhận Chúa nhận được thân thể vinh hiển, nơi mà họ đã trở thành tín đồ trong suốt kỳ hoạn nạn và bị giết bởi vì đức tin của họ sẽ được sống lại. Người ta cũng tin rằng cùng thời điểm này những thánh đồ trong cựu ước sẽ sống lại và cũng nhận được thân thể vinh hiển (xem Đa-ni-ên 12:2).
Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Ma-thi-ơ 25:46
Ma-thi-ơ 25:31-46 là một đoạn khác nữa mà chúng ta nên lưu ý đến. Đoạn này thường được gọi là sự phân chia hay sự đoán xét của chiên và dê. Chiên và dê được ám chỉ đến dân ngoại tin Chúa và dân ngoại không tin Chúa. Chúa Cứu Thế sẽ đón xét dân ngoại không tin Chúa (dê), và họ sẽ bị quăng vào trong hồ lửa cho hình phạt đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Vì thế, không một người ngoại không tin Chúa nào sẽ sống sót để sống được trong vương quốc ngàn năm . Dân ngoại tin Chúa, hay chiên sẽ tiếp túc sống trong vương quốc ngàn năm. Họ sẽ sanh con và làm đầy dãy khắp đất. Tuy nhiên, họ cũng không phải là những người duy nhất sẽ sanh con trong suốt vương quốc ngăm năm.
Điều ấn tượng được cho là khi Chúa Cứu Thế quay trở lại, tất cả người Do Thái sẽ tin nhận Ngài (Xa-cha-ri 12:10). Họ cũng sẽ không nhận được thân thể vinh hiển (giống như những người đã được cất lên trước kỳ đại nạn và những người sống lại sau này). Họ cũng sẽ sinh con trong suốt vương quốc ngàn năm.
Vậy, người dân ngoại tin Chúa, người Do Thái, những tín đồ được sống lại/ những tín đồ đã được cất lên (tất cả họ có thân thể vinh hiển) sẽ chiếm lĩnh thế giới. Điều này nên lưu ý, tuy nhiên những tín đồ với thân thể vinh hiển sẽ không sinh sản. Không có hôn nhân cho sau cuộc sống này (Ma-thi-ơ 22:30).
Những đứa trẻ được sinh ra trong suốt vương quốc ngàn năm sẽ phải có trách nhiệm với đức tin nơi Chúa Cứu Thế giống như mọi người của nhiều năm về trước đã có (Đức tin nơi Chúa Cứu Thế từ khi Ngài đến; Đức tin nơi Đức Chúa Trời trước đây - Sáng thế ký 15:2-6; Ha-ba-cúc 2:4; Roma 3:20). Thật đáng tiếc, không phải tất cả mọi đứa trẻ được sinh ra trong suốt vương quốc ngàn năm đều sẽ đến với đức tin trong Chúa Cứu Thế.
Để có một tầm nhìn xa hơn về chủ đề này (Ai sẽ sống trong vương quốc ngàn năm), cũng xem các đoạn sau đây: Ê-sai 2:2-4; Xa-cha-ri 14:8-21; Ê-xê-chi-đen 34:17-24; Đa-ni-êm 7:13-14; Mi-ca 4:1-5.
Ai sẽ chiếm lĩnh Vương Quốc Ngàn Năm?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 15:21 - Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.
Đa-ni-ên 12:2 - Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.
Ma-thi-ơ 25:46 - Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Xa-cha-ri 12:10 - Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.
Ma-thi-ơ 22:30 - Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.
Ha-ba-cúc 2:4 - Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.
Mi-chê 4:1 - Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.