Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kỳ Đại Khổ Nạn (Cơn Hoạn Nạn Lớn) là gì?

Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.
Đa-ni-ên 9:24
Kỳ đại nạn là một khoảng thời gian trong tương lai, khi Chúa sẽ hoàn tất ít nhất hai phương diện trong kế hoạch của Ngài: 1) Ngài sẽ hoàn tất việc kỷ luật dân tộc Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 9:24), và 2) Ngài sẽ đoán xét những kẻ vô tín, những kẻ chẳng tin trên thế giới (Khải-huyền 6-18). Thời kỳ Đại Nạn là bảy năm. Đây là việc đã được xác định bởi sự hiểu biết về bảy mươi tuần lễ trong sách Đa-ni-ên (Đa. 9:24-27); cũng xem các bài viết về Kỳ Đại Nạn). Kỳ Đại Khổ Nạn là nửa sau của kỳ Đại Nạn, kéo dài ba năm rưỡi. Khác với thời kỳ Đại Nạn bởi vì Con Thú, hay Kẻ nghjch lại Đấng Christ sẽ xuất hiện, và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ rất dữ dội trong suốt thời kỳ này. Do đó, đây là điểm quan trọng cần phải được nhấn mạnh rằng Kỳ Đại Nạn và Kỳ Đại Khổ Nạn không đồng nghĩa với nhau. Trong Tận Thế Học (nghiên cứu về những việc tương lai), Kỳ Đại Nạn nói đến toàn thời kỳ bảy năm trong khi “Kỳ Đại Khổ Nạn” nói đến nửa sau của thời kỳ Đại Nạn.
vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.
Ma-thi-ơ 24:21
Chính Đấng Christ đã sử dụng cụm từ “Kỳ Đại Khổ Nạn” để nói đến nửa sau của Kỳ Đại Nạn. Trong Ma-thi-ơ 24:21, Đức Chúa Giê-xu phán: “vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa”. Trong câu này, Đức Chúa Giê-xu nói đến sự kiện được chép trong Mat 24:15, mô tả sự xuất hiện những điều gớm ghiếc tàn nát, và một người được biết là Kẻ nghịch lại Đấng Christ. Cũng trong Mat 24:29-30 chép, “sự tai nạn của những này đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực các từng trời rúng động. Khi ấy, điểm Con Người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống”. Trong đoạn này, Đức Chúa Giê-xu giải nghĩa về Kỳ Đại Khổ Nạn (c.21) bắt đầu bằng việc xuất hiện những sự gớm ghiếc tàn nát (c.15) và kết thúc bằng sự tái lâm của Đấng Christ (c.30).
Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Aáy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy.
Giê-rê-mi 30:7
Những đoạn Kinh Thánh khác nói đến Kỳ Đại Khổ Nạn là Đa-ni-ên 12:1b, chép, “Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ”. Có vẻ như Đức Chúa Giê-xu đã trích lại câu này khi Ngài phán những lời được chép trong Mat 24:21. Cũng nói đến Kỳ Đại Khổ Nạn là Giê-rê-mi 30:7, “Khốn thay! Ngày đó thật lớn đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó được cứu thoát khỏi sự ấy” . Cụm từ “kỳ tai hại của Gia-cốp” ám chỉ dân tộc Y-sơ-ra-ên, sẽ trải nghiệm sự bắt bớ và những thiên tai trước đó chưa từng thấy.
Khi xem xét thông tin mà Đấng Christ ban cho chúng ta trong Ma-thi-ơ 24:15-30, rất dễ để kết luận rằng bắt đầu Kỳ Đại Khổ Nạn phải có sự gớm ghiếc tàn nát, một hành động của Kẻ nghịch lại Đấng Christ. Trong Đa-ni-ên 9:26-27, chúng ta thấy rằng người này sẽ lập một “giao ước” (hiệp ước hòa bình) với “nhiều người” trong bảy năm (một “tuần lễ”, xem lại những bài viết về Kỳ Đại Nạn). Giữa thời kỳ bảy năm—“ngay giữa tuần lễ”—chúng ta được báo về con người này sẽ vi phạm giao ước mà hắn đã lập, chấm dứt việc dâng của lễ hy sinh và của lễ chay, vốn được đặc biệt nói đến là những việc làm của hắn trong việc xây lại đền thờ trong tương lai. Khải-huyền 13:1-10 nói chi tiết hơn về những hành động của Con Thú, cũng rất quan trọng để xác minh khoảng thời gian mà hắn sẽ cầm quyền. Khải huyền 13:5 nói rằng hắn sẽ cầm quyền trong 42 tháng, tức là ba năm rưỡi, thời kỳ Đại Khổ Nạn.
Sách Khải huyền cung cấp cho chúng ta thông tin nhiều nhất về Kỳ Đại Khổ Nạn. Từ Khải huyền 13, khi Con Thú xuất hiện cho đến khi Đấng Christ tái lâm trong Khải huyền 19, chúng ta được thấy một bức tranh mô tả cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất vì sự vô tín và sự chống nghịch (Khải 16-18). Đó cũng là bức tranh cho thấy Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt đồng thời bảo vệ dân sự của Ngài là dân Y-sơ-ra-ên như thế nào (Khải 14:1-5), cho đến khi Ngài giữ lời hứa của Ngài với Y-sơ-ra-ên qua việc thành lập vương quốc trên đất (Khải 20:4-6).
Kỳ Đại Khổ Nạn (Cơn Hoạn Nạn Lớn) là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Đa-ni-ên 9:24 - Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.
Ma-thi-ơ 24:21 - vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.
Giê-rê-mi 30:7 - Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Aáy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy.
Khải-huyền 13:1 - Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.