Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Khải Huyền đoạn 12 có ý nghĩa gì?

Trong Khải Huyền đoạn 12, Giăng nhìn thấy khải tượng một người phụ nữ “được bao phủ bằng mặt trời, chân đứng trên mặt trăng, đầu đội mão miện bằng mười hai ngôi sao” (Khải Huyền 12:1). Để ý sẽ thấy sự miêu tả này giống lời Giô-sép nói với cha mình là Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên) và mẹ cùng các anh em (Sáng Thế Ký 37:9-11). Mười hai ngôi sao tượng trưng cho mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Vậy người phụ nữ trong Khải Huyền 12 là dân Y-sơ-ra-ên.
Một bằng chứng khác cho sự diễn giải này nằm trong đoạn tiếp theo 12:2-5 nói về người phụ nữ sắp sinh. Mary là người sinh ra Chúa Giê-xu, nhưng đồng thời Ngài cũng là con vua Đa-vít trong chi phái Giu-đa, thuộc Y-sơ-ra-ên. Theo một cách hiểu khác, Y-sơ-ra-ên sinh ra – hay mang đến – Chúa Giê-xu Christ. Câu 5 nói rằng con của người nữ “sẽ dùng gậy sắt mà cai trị các dân tộc. Nhưng con nàng được tiếp lên đến Đức Chúa Trời, tận ngai của Ngài.” Rõ ràng đây là sự miêu tả Chúa Giê-xu. Ngài đã thăng thiên lên trời (Công Vụ 1:9-11) và sẽ một ngày lập nước Ngài trên đất (Khải Huyền 20:4-6), rồi Ngài sẽ cai trị bằng sự đoán xét trọn vẹn (“gậy sắt”; xem Thi Thiên 2:7-9).
Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.
Đa-ni-ên 9:27
Hành trình của người phụ nữ bay vào hoang mạc trong 1,260 ngày tượng trưng cho kỳ Đại Nạn trong tương lai. Một nghìn hai trăm sáu mươi ngày tương đương 42 tháng (mỗi tháng 30 ngày), cũng là 3 năm rưỡi. Khi Đại Nạn đã qua một nửa, Con Thú (Kẻ Chống Chúa) sẽ dựng hình ảnh của mình trên đền Giê-ru-sa-lem. Đây là sự ghê tởm mà Chúa Giê-xu đã nhắc đến trong Ma-thi-ơ 24:15 và Mác 13:14. Khi Con Thú làm vậy, nó phá vỡ những hiệp ước hòa bình đã thiết lập với Y-sơ-ra-ên, và dân tộc này phải chạy trốn – có khả năng đến Petra (xem Ma-thi-ơ 24:16-21; Đa-ni-ên 9:27). Sự chạy trốn này của dân Y-sơ-ra-ên được hình tượng hóa thành hình ảnh người phụ nữ trốn vào hoang mạc.
Khải Huyền 12:12-17 trình bày sự gây chiến của ma quỷ với dân Y-sơ-ra-ên, tìm cách hủy diệt nàng (Satan biết thời kỳ của hắn có hạn, nói một cách tương đối – xem Khải Huyền 20:1-3, 10). Đoạn này cũng cho thấy Chúa sẽ bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc. Khải Huyền 12:14 nói rằng Y-sơ-ra-ên sẽ được bảo vệ khỏi ma quỷ trong “một thì, các thì và nửa thì” (“một thì” = 1 năm; “các thì” = 2 năm; “nửa thì” = nửa năm); nói cách khác là 3 năm rưỡi).
Khải Huyền đoạn 12 có ý nghĩa gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Đa-ni-ên 9:27 - Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.