Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những dấu hiệu của ngày tận thế là gì?

Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.
Ma-thi-ơ 24:5
Ma-thi-ơ 24:5-8 cho chúng ta một số manh mối quan trọng để chúng ta có thể nhận biết ngày tận thế đến "Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại." Mê-si giả tăng lên, chiến tranh gia tăng, đói kém nhiều hơn, dịch bệnh và thảm họa thiên nhiên cũng vậy, đây là những dấu hiệu của ngày tận thế. Tuy nhiên trong đoạn này chúng ta được cảnh báo: Đừng để bị lừa dối, bởi vì những sự kiện này chỉ khởi đầu sự đau đớn của ngày sinh nở; ngày cuối cùng vẫn còn đến.
Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3
Một số lời giải thích chỉ về các động đất, mọi biến động chính trị, và những cuộc tấn công vào Y-xơ-ra-ên như là dấu hiệu chắc chắn rằng ngày cuối cùng đang đến nhanh chóng. Trong khi những sự kiện có thể báo hiệu những ngày cuối cùng đến, chúng không nhất thiết chỉ đó là ngày tận thế. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng những ngày cuối cùng được đánh dấu bằng nhiều lời giảng dạy sai lạc gia tăng "Vả, Ðức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ" (I Ti-mô-thê 4:1). Những ngày cuối được mô tả như là "thời kỳ hiểm hoạ" vì những tính chất độc ác của con người và những người tích cực "chống lại sự thật" (II Ti-mô-thê 3:1-9; xem thêm II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3).
Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt; vì sự hiện thấy nầy chỉ về nhiều ngày lâu về sau.
Đa-ni-ên 10:14
Những dấu hiệu khác có thể xảy ra bao gồm việc tái xây dựng lại đền thờ Do Thái tại Giê-ru-sa-lem, sự gia tăng thù địch đối với Y-xơ-ra-ên và thúc đẩy hướng tới một chính phủ toàn cầu. Tuy nhiên dấu hiệu nổi bật nhất của ngày cuối cùng là quốc gia Y-xơ-ra-ên. Năm 1948, Y-xơ-ra-ên đã được công nhận là một nhà nước có chủ quyền, về cơ bản thì đây là lần đầu tiên kể từ năm 70 SCN. Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng con cháu của ông sẽ có Ca-na-an như là "sở hữu mãi mãi" (Sáng thế ký 17:8), và tiên tri Ê-xê-chi-ên nói tiên tri về sự hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần của dân Y-xơ-ra-ên (Ê-xê-chi-ên 36:24; 37:1vv; Giô-ên 3:1-3). Dân tộc Y-xơ-ra-ên có đất riêng của mình là điều hệ trọng trong ánh sáng của lời tiên tri ngày cuối vì sự nổi bật của Y-xơ-ra-ên trong ngày tận thế (Đa-ni-ên 10:14, 11:41; Khải Huyền 11:8).
Với những dấu hiệu này trong tâm trí, chúng ta có thể được khôn ngoan và sáng suốt liên quan đến những điều sẽ xảy vào những ngày cuối. Tuy nhiên chúng ta không nên giải thích bất kỳ những sự kiện khác thường nào như là một chỉ thị rõ ràng về ngày tận thế đến sớm. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta đầy đủ thông tin mà chúng ta có thể chuẩn bị được và đó là những gì chúng ta được kêu gọi (Lu-ca 12:35-40).
Những dấu hiệu của ngày tận thế là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 24:5 - Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3 - Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,
Đa-ni-ên 10:14 - Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt; vì sự hiện thấy nầy chỉ về nhiều ngày lâu về sau.
Lu-ca 12:35 - Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.