Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kỳ đại nạn là gì? Làm thế nào chúng ta biết được kỳ đại nạn sẽ cuối bảy năm?

Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Aáy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy.
Giê-rê-mi 30:7
Kỳ hoạn nạn là khoảng thời gian 7 năm trong tương lại khi Chúa sẽ chấm dứt sự sửa phạt đối với dân Y-xơ-ra-ên và sự đoán xét với thế gian vô tín. Hội thánh, là bao gồm những người đặt niềm tin vào bản chất và công trình của Đấng Christ, được cứu khỏi hình phạt của tội lỗi, sẽ không phải có mặt trong thời kỳ hoạn nạn (Khải Huyền 3:10). Hội thánh sẽ được di chuyển khỏi mặt đất trong một sự kiện mà chúng ta gọi là "sự cất lên" (1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; 1 Cô-rinh-tô 15:51-53). Hội thánh sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ phải đến (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:9). Xuyên suốt Kinh Thánh, kỳ hoạn nạn được đề cập đến bởi nhiều cái tên khác nhau, như là Ngày của Chúa (Ê-sai 2:12, 13:6-9; Giô-ên 1:15; 2:1-31; 3:14; 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:2), cảnh gian truân ( Phục Truyền 4:30; Sô-phô-ni 1:2-7, 15; kỳ đại nạn, nghĩa là cơn hoạn nạn sẽ trở nên kinh khủng hơn ở nửa sau trong thời kỳ 7 năm (Ma-thi-ơ 24:21); thời kỳ ngặt nghèo (Đa-ni-ên 12:1); hoặc ngày thịnh nộ (Sô-phô-ni 1:15); thời kỳ khốn đốn cho Gia-cốp (Giê-rê-mi 30:7).
Đang năm thứ hai mươi đời vua Aït-ta-xét-xe, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua; trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người.
Nê-hê-mi 2:1
Tìm hiểu ý nghĩa phân đoạn Đa-ni-ên 9:24-27 là điều cần thiết để hiểu được mục đích và thời điểm của kỳ hoạn nạn. Đây là phân đoạn nói về 70 tuần lẽ đã được ấn định cho "dân ngươi". Dân của Đa-ni-ên là dân Do Thái, quốc gia Y-xơ-ra-ên, và Đa-ni-ên 9:24 nói về một thời kỳ mà Chúa đã ấn định để "châm dứt sự vi phạm, tiêu trừ tội lỗi, đền chuộc tội ác, đem đến sự công chính đời đời, để khải tượng và lời tiên tri được ứng nghiệm, và xức dầu Nơi Chí Thánh." Chúa công bố rằng "bảy mươi tuần lễ" sẽ làm ứng nghiệm tất cả những điều đó. Đó là bảy mươi lần bảy năm, tức 490 năm. Điều này được câu 25 và 26 trong chương 9 của sách Đa-ni-ên xác nhận, Đa-ni-ên được phán dạy rằng đấng Mê-si-a sẽ bị loại trừ sau "bảy mươi tuần lễ và sau mươi hai tuần lễ" (tổng cộng là 69 tuần), bắt đầu bằng lệnh xây lại thành Giê-ru-sa-lem, nói theo cách khác, 69 tuần lễ năm (483 năm) sau lệnh xây lại thành Giê-ru-sa-lem, đấng Mê-si-a sẽ bị loại trừ. Những nhà sử học Kinh Thánh đã xác nhận đúng là 483 năm là khoảng thời gian từ lúc xây lại thành Giê-ru-sa-lem (khoảng 445-446 TCN, Nê-hê-mi 2:1-8) cho tới thời điểm Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Hầu hết các học giả Cơ Đốc, với nhiều quan điểm khác nhau về lai thế học (sự kiện tương lai), đều hiểu như vậy về "70 tuần lễ".
Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ấy là dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, lấy thạnh nộ đổ ra mà ta sẽ làm vua trên các ngươi!
Ê-xê-chi-ên 20:33
Vậy là 483 năm đã trôi qua kể từ lệnh xây lại thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi đấng Mê-si-a bị loại trừ, thì chúng ta còn 1 tuần năm nữa để làm ứng nghiệm Đa-ni-ên 9:24: "chấm dứt sự vi phạm, tiêu trừ tội lỗi, đền chuộc tội ác, đem đến sự công chính đời đời, để khải tượng và lời tiên tri được ứng nghiệm, và xức dầu Nơi Chí Thánh." Và thời kỳ 7 năm này được gọi là thời kỳ hoạn nạn — đó là thời điểm mà Chúa sẽ chấm dứt sự sửa phạt đối với dân Y-xơ-ra-ên và tội lỗi của họ (Ê-xê-chi-ên 20:33-38).
Đa-ni-ên 9:27 cho chúng ta biết một vài đặc điểm nổi bật về thời kỳ 7 năm hoạn nạn: "sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong 'một tuần lễ'. Nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định giáng trên kẻ hủy phá."
"Kẻ" mà được đề cập đến trong phân đoạn này là kẻ mà Chúa gọi là "điều gớm ghiếc gây cảnh hoang tàn" (Ma-thi-ơ 24:15) và cũng được gọi là "con thú" trong Khải Huyền 13. Đa-ni-ên 9:27 nói rằng con thú sẽ lập một giao ước trong 7 năm, nhưng vào giữa tuần năm đó (3 năm rưỡi trong thời kỳ hoạn nạn), hắn sẽ phá vỡ giao ước đó, ngưng việc dâng sinh tế. Khải Huyền 13 giải thích rằng con thú đó sẽ đặt hình ảnh của chính hắn trong đền thờ và đòi hỏi cả thế gian phải thờ phượng hắn. Khải Huyền 13:5 nói rằng điều đó sẽ diễn ra trong 42 tháng, nghĩa là 3 năm rưỡi. Vậy, Đa-ni-ên 9:27 nói rằng sự kiện đó sẽ xảy ra giữa tuần, và Khải Huyền 13:5 nói rằng con thứ sẽ làm điều đó trong 42 tháng, nên chúng ta có thể dễ dàng tính được độ dài của khoảng thời gian đó là 84 tuần, tức 7 năm. Trong Đa-ni-ên 7:25 nói là "một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ" (một kỳ = 1 năm, hai kỳ = 2 năm, nửa kỳ = 1/2 năm, tổng là 3 1/2 năm) sẽ là thời kỳ "đại hoạn nạn", phần nửa sau của thời kỳ 7 năm hoạn nạn sẽ là khi con thú lên nắm quyền.
Xem Khải Huyền 11:2-3, nói về 1260 ngày và 42 tháng, và Đa-ni-ên 12:11-12 nói về 1290 ngày và 1335 ngày để tham khảo thêm về thời kỳ hoạn nạn. Những ngày đó có đề cập đến thời điểm ngay giữa thời kỳ hoạn nạn. Những ngày được Đa-ni-ên thêm vào có thể là những ngày về thời kỳ đoán xét các nước (Ma-thi-ơ 25:31-46) và thời điểm thiết lập vương quốc ngàn năm của Đấng Christ (Khải Huyền 20:4-6).
Kỳ đại nạn là gì? Làm thế nào chúng ta biết được kỳ đại nạn sẽ cuối bảy năm?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giê-rê-mi 30:7 - Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Aáy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy.
Nê-hê-mi 2:1 - Đang năm thứ hai mươi đời vua Aït-ta-xét-xe, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua; trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người.
Ê-xê-chi-ên 20:33 - Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ấy là dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, lấy thạnh nộ đổ ra mà ta sẽ làm vua trên các ngươi!
Đa-ni-ên 9:27 - Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.
Đa-ni-ên 7:25 - Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.
Ma-thi-ơ 25:31 - Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.