Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Vương Quốc Ngàn Năm là gì, có nên hiểu theo nghĩa đen?

Vương quốc ngàn năm là cách gọi để nói về ngàn năm trị vì của Chúa cứu thế Giê-xu trên đất. Một số người tìm cách giải thích ngàn năm theo cách ẩn dụ. Một số hiểu ngàn năm đơn thuần như là một cách tượng trưng về "một thời gian dài" không phải theo nghĩa đen về sự trị vì của Chúa cứu thế Giê-xu trên trái đất. Tuy nhiên, sáu lần trong Khải Huyền 20:2-7, vương quốc ngàn năm được nói cụ thể là 1.000 năm trên phương diện thời gian. Nếu Đức Chúa Trời muốn nói "một thời gian dài" Ngài có thể dễ dàng làm như vậy mà không cần liên tục nhắc đến rõ ràng khung thời gian chính xác.
Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.
Giê-rê-mi 31:31
Kinh Thánh nói với chúng ta khi Chúa cứu thế trở lại trái đất Ngài sẽ làm vua ở Giê-ru-sa-lem, ngồi trên ngai vàng của Đa Vít (Lu-ca 1:32-33). Những giao ước vô điều kiện phải hiểu theonghĩa đen, sự trở lại trong trong thể xác của Chúa cứu thế để thành lập vương quốc. Giao ước với Áp-ra-ham đã hứa cho Y-xơ-ra-ên một vùng đất, người nối dõi, một nhà cai trị, và phước lành thuộc linh (Sáng thế ký 12:1-3). Giao ước Palestine đã hứa với Y-xơ-ra-ên phục hồi và sinh sống trong vùng đất đó (Phục truyền 30:1-10). Giao ước Đa-vít đã hứa cho Y-xơ-ra-ên được tha thứ, qua đó thì quốc gia của họ sẽ được ban phước. (Giê-rê-mi 31:31-34).
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã xây lại cùng Si-ôn, và ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem; Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành chơn thật; núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh.
Xa-cha-ri 8:3
Trong lần trở lại thứ hai, các giao ước này sẽ được ứng nghiệm khi Y-xơ-ra-ên tái tập hợp từ các quốc gia (Ma-thi-ơ 24:31), thay đổi (Xa-cha-ri 12:10-14), và phục hồi lảnh thổ dưới sự cai trị của Đấng Mê-si, Đấng cứu thế Giê-xu. Kinh Thánh nói về điều kiện sống trong vương quốc ngàn năm là một môi trường hoàn hảo về thể chất và tâm tinh. Nó sẽ là một thời kỳ bình an (Mi-chê 4:2-4; Ê sai 32:17-18), vui mừng (Ê sai 61:7,10), an ủi (Ê sai 40:1-2), và không có đói nghèo hay bệnh tật (A mốt 9:13-15; Giô ên 2:28-29). Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng chỉ các tín hữu mới vào vương quốc ngàn năm. Bởi vì đây là thời gian của sự công bình hoàn toàn (Ma-thi-ơ 25:37; Thi thiên 24:3-4), Vâng lời (Giê-rê-mi 31:33), thánh thiện (Ê sai 35:8), sự thật (Ê sai 65:16), và đầy dẫy Thánh Linh (Giô ên 2:28-29). Chúa cứu thế sẽ cai trị như vua (Ê sai 9:3-7; 11:1-10), với Đa-vít như nhiếp chính (Giê-rê-mi 33:15-21; A mốt 9:11). Những quý tộc và các nhà cai trị cũng sẽ cai trị (Ê sai 32:1; Ma-thi-ơ 19:28), và Giê-ru-sa-lem sẽ là trung tâm chính trị của thế giới (Xa-cha-ri 8:3).
Khải Huyền 20:2-7 cho biết khoảng thời gian chính xác của vương quốc ngàn năm. Ngay cả nếu khi không có những câu Kinh thánh này, thì cũng có vô số những phân đoạn Kinh Thánh khác chỉ ra một triều đại của Đấng Mê-si trên trái đất theo nghĩa đen. Việc ứng nghiệm những giao ước cùng lời hứa của Đức Chúa Trời đều phụ thuộc vào vương quốc trên đất trong tương lai theo nghĩa đen. Không có một cơ sở vững chắc để diễn giải vương quốc ngàn năm và thời gian trị vì 1000 năm theo nghĩa bóng.
Vương Quốc Ngàn Năm là gì, có nên hiểu theo nghĩa đen?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giê-rê-mi 31:31 - Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.
Xa-cha-ri 8:3 - Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã xây lại cùng Si-ôn, và ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem; Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành chơn thật; núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.