Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng để được cất lên trong Sự cất lên?

Nó đơn giản nhiều hơn bạn nghĩ. Câu trả lời ngắn gọn là bạn phải tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế của bạn. Còn bây giờ là câu trả lời dài dòng. Khi bạn hỏi câu hỏi này, chúng tôi cho rằng bạn đã nghe rằng không phải mọi Cơ Đốc nhân đều sẽ được cất lên khi Sự cất lên xảy ra. Bạn có thể đã được nghe nói rằng chỉ có “những Cơ Đốc nhân xuất sắc” là những người đang sống một cuộc đời thánh khiết thì mới được cất lên, và tất cả những Cơ Đốc nhân khác sẽ phải chịu đau khổ trong suốt Cơn Đại Nạn. Điều này là không đúng, và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tại sao điều này không đúng theo Kinh thánh.
Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.
Đa-ni-ên 9:24
Điều đầu tiên bạn phải hiểu là mục đích dành cho Cơn Đại Nạn. Cơn Đại Nạn là khoảng thời gian đoán xét trên đất và hình phạt dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Vui lòng lưu ý rằng dân Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh là hai nhóm người khác nhau. Hội Thánh là một tổ chức thuộc linh. Dân sự trong Hội Thánh có liên quan với nhau vì sự sinh thuộc linh của họ (bởi sự sanh lại – Giăng 3:3). Dân Y-sơ-ra-ên (người Do Thái) có liên hệ với nhau bởi huyết thống. Đây là một giống dân mà Đức Chúa Trời đã đưa ra những lời hứa đặc biệt trong Cựu Ước. Đức Chúa Trời đã công bố thời gian đoán xét trên dân Y-sơ-ra-ên vì sự bất tín của họ. Khoảng thời gian đoán xét này được công bố rõ ràng là chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 9:24-27).
Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.
Đa-ni-ên 9:24
Thiên sứ Gáp-ri-ên đã mang sứ điệp từ Đức Chúa Trời đến cho Đa-ni-ên (9:20-21). Đa-ni-ên 9:24 nói, “Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh”. Trong sứ điệp này, thiên sứ Gáp-ri-ên đã nói rõ ràng với Đa-ni-ên rằng khoảng thời gian này là dành cho “dân ngươi”. Dân sự của Đa-ni-ên chính là người Do Thái, dân tộc Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời công bố 70 tuần lễ chống lại dân tộc Y-sơ-ra-ên. “70 tuần” là nghĩa đen trong tiếng Hê-bơ-rơ là “70 lần 7”. Nói một cách khác là 70 lần 7 năm, hay 490 năm. Trong số những năm đó, 483 (69 lần 7) năm đã được ứng nghiệm từ sự lưu đày cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn cho đến sự chết của Đấng Mê-si-a (sự chết trên thập tự giá của Đấng Christ). Còn lại 7 năm đoán xét chưa được ứng nghiệm. Bảy năm đó là những năm của Cơn Đại Nạn. Ý nghĩa ở đây là lời tiên tri này liên quan chủ yếu đến dân Y-sơ-ra-ên, và mục đích của sự đoán xét là “ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.”
Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9
Bây giờ, chúng ta cũng có thể chứng minh từ Kinh thánh rằng Cơ Đốc nhân sẽ không bị ở trong Cơn Đại Nạn. Nghiên cứu từ sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13 đến 5:9 sẽ cho chúng ta thấy điều này. Trong phân đoạn này, Phao-lô viết về Sự cất lên và Ngày của Chúa. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 đưa ra lời hứa này cho Cơ Đốc nhân: “Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta”. Hãy chú ý kỹ câu Kinh Thánh này. Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời không định cho chúng bị cơn thạnh nộ, cụ thể là cơn thạnh nộ trong Ngày của Chúa (5:2; so sánh Khải Huyền 3:10).
I Cô-rinh-tô cho chúng ta thêm một bằng chứng nữa rằng Cơ Đốc nhân sẽ không phải trải qua Cơn Đại Nạn. Trong lá thư này, Phao-lô đã khiển trách gay gắt những tín đồ vì đã trở thành những Cơ Đốc nhân xác thịt. Nhưng trong chương 15, Phao-lô viết về Sự cất lên, và ông chưa bao giờ ngụ ý đến bất kì tín đồ người Cô-rinh-tô nào mặc dù họ đã sống theo xác thịt, sẽ bị bỏ lại. Những Cơ Đốc nhân thật trong Chúa Giê-xu Christ sẽ không phải chịu đựng trong Cơn Đại Nạn.
Nếu bạn chưa tiếp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Thế của bạn thì bạn sẽ bị bỏ lại trong Sự cất lên.
Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng để được cất lên trong Sự cất lên?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Đa-ni-ên 9:24 - Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.
Đa-ni-ên 9:24 - Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 - Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.