Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ý nghĩa của một con bò cái màu đỏ trong kinh thánh là gì?

Theo Kinh thánh, con bò cái màu đỏ — là một con bò màu nâu đỏ, có lẽ không quá hai (02) tuổi và chưa bao giờ mang ách trên nó – được hiến tế như là một phần của nghi lễ thanh tẩy theo luật của Môi se. Việc giết một con bò cái màu đỏ là một nghi lễ trong hệ thống tế lễ (hiến tế) trong Cựu Ước, như được miêu tả trong Dân số ký 19:1-10. Mục đích của việc hiến tế con bò cái màu đỏ là để dùng làm nước tẩy uế Dân số ký 19:9 , hay còn gọi là sự thanh tẩy khỏi tội lỗi. Sau khi con bò cái được hiến tế, máu của nó được rảy ở cửa đền tạm.
Aáy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh.
Hê-bơ-rơ 13:12
Hình ảnh máu của con bò cái đỏ không tì vết, không tật nguyền được hiến tế và máu của nó thanh tẩy mọi tội lỗi như là một báo hiệu của huyết Đấng Christ đổ trên thập tự giá cho mọi tội lỗi của các tín hữu. Ngài "thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời" (Hê-bơ-rơ 7:26), giống như con bò cái đỏ không tì vết. Hình ảnh con bò cái màu đỏ bị hiến tế "bên ngoài trạm" (Dân số ký 19:3), cũng giống như hình ảnh Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem: "Vì lý do đó, Đức chúa Giê-su đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hoá dân chúng" (Hê-bơ-rơ 13:12).
tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4
Kinh thánh dạy rằng một ngày nào đó sẽ lại có một ngôi đền thờ của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem một lần nữa (Ê-xê-chi-en, chương 41-45). Đức Chúa Giê-su đã nói lời tiên tri rằng những kẻ chống đối sẽ báng bổ đền thờ (Ma -thi-ơ 24:15; so sánh 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Nhiều người dự đoán rằng sự ra đời của một con bò cái màu đỏ bởi vì để cho ngôi đền mới hoạt động theo luật Cựu Ước – Một con bò cái sẽ được hiến tế để dùng làm nước tẩy uế (thanh tẩy) được sử dụng trong đền thờ. Vì vậy, khi một con bò cái màu đỏ được sinh ra (đó là khá bất thường), nó có thể là một dấu hiệu cho thấy ngôi đền sẽ sớm được xây dựng lại.
Ý nghĩa của một con bò cái màu đỏ trong kinh thánh là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 13:12 - Aáy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh.
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 - tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.