Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có gì khác nhau giữa 2 sự kiện “sự cất Hội thánh lên trời” và “sự tái lâm của Chúa Giê xu”?

Sự cất lên và sự tái lâm là 2 sự kiện thường bị lầm lẫn với nhau. Trong Kinh thánh, đôi khi có những câu khó để xác định nói về sự kiện nào trong số 2 sự kiện này. Tuy nhiên, khi học về những lời tiên tri về ngày thời kỳ cuối trong Kinh thánh, chúng ta rất cần phân biệt được 2 sự kiện này.
Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được.
I Cô-rinh-tô 15:50
Sự cất lên xảy ra khi Chúa Giê-xu trở lại để cất Hội thánh (tất cả những người tín đồ của Đấng Christ) khỏi đất này. Sự cất lên được miêu tả trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:18 và 1 Cô-rinh-tô 15:50-54. Những tín đồ đã chết sẽ sống lại và, cùng với những tín đồ đang sống, sẽ gặp Chúa trong không trung. Điều này sẽ diễn ra trong giây lát, trong chớp mắt. Sự tái lâm là khi Chúa Giê-xu trở lại để chiến thắng kẻ thù nghịch, tiêu diệt gian ác và tạo lập vương quốc Thiên hy niên (một nghìn năm) của Ngài. Sự tái lâm được miêu tả trong Khải huyền 19:11-16.
Sự khác biệt giữa sự cất lên và sự tái lâm như sau:
1. Trong sự cất lên, tín đồ được gặp Chúa trong không trung (1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:17). Trong sự tái lâm, tín đồ về với Chúa trên đất (Khải huyền 19:14)..
2. Sự tái lâm xảy ra sau thời kỳ đại hạn (Khải huyền chương 6-19). Sự cất lên xảy ra trước thời đại nạn (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:9, Khải huyền 3:10).
Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;
Ma-thi-ơ 24:40
3. Sự cất lên là dời các tín đồ khỏi đất này như 1 sự cứu chuộc (1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:13-17, 5:9). Sự tái lâm có gồm việc loại trừ những kẻ vô tín như 1 hành động trừng phạt (Ma-thi-ơ 24:40-41).
Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.
Ma-thi-ơ 24:29
4. Sự cất lên diễn ra bí mật và trong khoảnh khắc (1 Cô-rinh-tô 15:50-54). Sự tái lâm hiển hiện rõ ràng cho tất cả (Khải huyền 1:7, Ma-thi-ơ 24:29-30).
5. Sự tái lâm của Chúa sẽ chỉ xảy ra sau khi 1 số sự kiện khác của thời kỳ cuối được ứng nghiệm xảy ra (2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:4, Ma-thi-ơ 24:15-30, Khải huyền chương 6-18). Sự cất lên thì rất gần; có thể xảy ra bất kỳ lúc nào (Tít 2:13, 1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, 1 Cô-rinh-tô 15:50-54).
Tại sao việc phân biệt sự cất lên và sự tái lâm lại quan trọng tới vậy?
1. Nếu sự cất lên và sự tái lâm là cùng 1 sự kiện, thì tín đồ sẽ phải trải qua thời kỳ đại nạn (trái với những gì được nói trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:9, Khải huyền 3:10).
2. Nếu sự cất lên và sự tái lâm là cùng 1 sự kiện, sự trở lại của Chúa không phải rất gần – sẽ có rất nhiều điều xảy ra trước khi Ngài trở lại (Ma-thi-ơ 24:4-30).
3. Trong khi miêu tả về thời kỳ đại nạn, sách khải huyền chương 6-9 không hề nhắc đến Hội thánh. Trong thời kỳ đại nạn – còn được gọi là “ngày khốn quẫn (hoặc “kỳ tai hại”) cho Gia-cốp” (Giê-rê-mi 30:7) – Chúa sẽ một lần nữa thương xót dân I-sơ-ra-en (Rô-ma 11:17-31).
Sự cất lên và sự tái lâm là hai sự kiện tương tự nhưng ở hai thời điểm khác nhau. Cả hai đều có sự trở lại của Chúa Giê-xu. Cả hai đều ở trong thời kỳ cuối. Tuy nhiên, việc nhận biết sự khác biệt giữa hai sự kiện này vô cùng quan trọng. Tổng kết lại, sự cất lên là sự trở lại của Đấng Christ trên không trung để dời những tín đồ khỏi đất trước khi cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống. Sự tái lâm là sự trở lại của Đấng Christ trên đất để mang đại nạn tới thời kỳ cuối và đánh bại những kẻ đối nghịch và vương quốc của kẻ ác.
Có gì khác nhau giữa 2 sự kiện “sự cất Hội thánh lên trời” và “sự tái lâm của Chúa Giê xu”?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 15:50 - Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được.
Ma-thi-ơ 24:40 - Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;
Ma-thi-ơ 24:29 - Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.
I Cô-rinh-tô 15:50 - Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được.
Ma-thi-ơ 24:4 - Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.
Rô-ma 11:17 - Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.