Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Gióp đã phải chịu đựng bao lâu?


Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.
Gia-cơ 5:11
The patience of Job is remarkable. James 5:11 speaks of Job’s endurance in his affliction: “You have heard of Job’s perseverance and have seen what the Lord finally brought about.” The words perseverance and finally might seem to suggest a long period of time, but the fact is that the Bible does not specify how long Job suffered.
Vả, khi ba bạn hữu của Gióp, là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người.
Gióp 2:11
We know that Job suffered for more than a week, at least. Job 2:13 says that, when Job’s three friends arrived, “they sat on the ground with him for seven days and seven nights” in total silence. To these seven silent days we add time for the Job’s friends to hear news of the tragedy, meet together, and travel to Job’s place: when “Job’s three friends . . . heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him” (Job 2:11). How long did it take for the bad news to reach Job’s friends? How long did it take the friends to prepare to travel and then make the trip? Scripture doesn’t give any indication.
Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó, Và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi.
Gióp 7:3
To the travel time and the “silent” week, we add time for the dialogue that follows in Job 3—37. After that, we have God’s stormy questions in Job 38—41, God’s rebuke of Job’s three friends, and the sacrifice of seven bulls and seven rams in Job 42. It is “after Job had prayed for his friends” (Job 42:10) that the Lord restores Job’s fortunes. Another consideration is Job’s complaint in Job 7:3: “I have been allotted months of futility, and nights of misery have been assigned to me.” The “months” here could be literal months that Job had already suffered; but “months” could also be Job’s pessimistic prognosis (he foresaw months of pain ahead), or it could simply be an expression of how time seemed to drag on (the days seemed to last “months” because of his suffering).
We have even more variables in trying to determine how long Job suffered: how long did the dialogues between Job and his friends take? Did God step in immediately after Job’s final speech in Job 37? How long did it take for Job’s friends to offer the sacrifices? Was God’s restoration immediate, or gradual? Again, the Bible is silent concerning those questions. If Job’s friends lived close by, and if the dialogues all took place on the same day, and if God’s revelation occurred immediately following, and if Job’s friends did not delay in making things right, then it’s possible that Job’s suffering would have lasted for eight or nine days. However, if there were gaps between any of those events, or if Job’s friends lived farther away, or if Job 7:3 refers to literal months, Job’s suffering could have lasted much longer.
No matter how long Job actually suffered, it likely felt like an eternity to him. But Job was patient and endured to see God’s blessing after the test: “[The Lord] gave him twice as much as he had before” (Job 42:10). Job thus models the patience we should all have, and his story becomes an illustration of the reward we await: “Our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us” (Romans 8:18).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 5:11 - Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.
Gióp 2:11 - Vả, khi ba bạn hữu của Gióp, là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người.
Gióp 7:3 - Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó, Và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi.
Gióp 7:3 - Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó, Và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi.
Rô-ma 8:18 - Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.