Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chết thuộc linh có nghĩa là gì?


To be spiritually dead is to be separated from God. When Adam sinned in Genesis 3:6, he ushered in death for all humanity. God’s command to Adam and Eve was that they could not eat of the tree of the knowledge of good and evil. It came with the warning that disobedience would result in death: “And the LORD God commanded the man, saying, ‘You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.’” The phrase “you shall surely die” could be literally translated “dying you shall die.” This signifies a continuous state of death that began with spiritual death, continues throughout life as a gradual degradation of the body, and culminates in physical death. The immediate spiritual death resulted in Adam’s separation from God. His act of hiding from God (Genesis 3:8) demonstrates this separation, as does his attempt to shift blame for the sin to the woman (Genesis 3:12).
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Unfortunately, this spiritual – and eventual physical – death was not confined to Adam and Eve. As the representative of the human race, Adam carried all of humanity into his sin. Paul makes this clear in Romans 5:12, telling us that sin and death entered the world and spread to all men through Adam’s sin. Additionally, Romans 6:23 says that the wages of sin is death; sinners must die, because sin separates us from God. Any separation from the Source of Life is, naturally, death for us.
Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:
Cô-lô-se 2:13
But it is not just inherited sin that causes spiritual death; our own sinfulness contributes. Ephesians 2 teaches that, before salvation, we are “dead” in trespasses and sins (verse 1). This must speak of spiritual death, because we were still “alive” physically before salvation. While we were in that spiritually “dead” condition, God saved us (verse 5; see also Romans 5:8). Colossians 2:13 reiterates this truth: “And you, who were dead in your trespasses . . . God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses.”
Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.
I Cô-rinh-tô 2:14
Since we are dead in sin, we are completely unable to trust God or His Word. Jesus repeatedly claims that we are powerless without Him (John 15:5) and that we cannot come to Him without God’s enabling (John 6:44). Paul teaches in Romans 8 that our natural minds cannot submit to God, nor please Him (verses 7-8). In our fallen state, we are incapable of even understanding the things of God (1 Corinthians 2:14).
The act of God whereby He makes us alive from spiritual death is called regeneration. Regeneration is accomplished only by the Holy Spirit, through the death and resurrection of Jesus Christ. When we are regenerated, we are made alive together with Christ (Ephesians 2:5) and renewed by the Holy Spirit (Titus 3:5). It is like being born a second time, as Jesus taught Nicodemus in John 3:3, 7. Having been made alive by God, we will never truly die – we have eternal life. Jesus said often that to believe in Him is to have eternal life (John 3:16, 36; 17:3).
Sin leads to death. The only way to escape that death is to come to Jesus through faith, drawn by the Holy Spirit. Faith in Christ leads to spiritual life, and ultimately to eternal life.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Cô-lô-se 2:13 - Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:
I Cô-rinh-tô 2:14 - Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.