Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Mặc Môn có phải tà giáo? Niềm tin của Người Mặc Môn là gì?

Tôn giáo Mặc Môn, những người theo tôn giáo này gọi là tín đồ Mặc Môn và Các Thánh Ngày Sau (LDS), đã thành lập ít nhất từ hai trăm năm về trước bởi một người tên là Joseph Smith. Ông ta tự nhận được Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu viếng thăm cách đặc biệt riêng tư, và nói với ông rằng tất cả các giáo hội và những tín điều của họ đều gớm ghét. Joseph Smitt sau đó bắt đầu lập ra một tôn giáo hoàn toàn mới và tự xưng là “Giáo Hội Thật duy nhất trên thế giới”. Vấn đề với tôn giáo Mặc Môn là những mâu thuẫn, sửa đổi và mở rộng Kinh Thánh. Cơ Đốc nhân không lý do gì để tin Kinh Thánh là không đúng sự thật và trọn vẹn. Đức tin thật và sự tin cậy vào Đức Chúa Trời có nghĩa là tin vào lời của Chúa và tất cả những lời Kinh Thánh đều có sự hà hơi của Đức Chúa Trời nghĩa là đến từ Đức Chúa Trời.(2 Tim 3:16)
Mặc Môn tin rằng thật ra có bồn nguồn chứa lời được hà hơi.
(1) Kinh Thánh “miễn là được biên dịch chính xác”. nhưng câu nào trong Kinh Thánh không được dịch lại chính xác thì không phải lúc nào cũng được họ chỉ ra rõ ràng.
(2) Sách Mặc Môn được dịch bởi Smith và in ra năm 1830. Smitt công bố đây là: “Sách chính xác nhất” trên thế giới và nói rằng một người có thể đến gần với Đức Chúa Trời bằng cách làm theo những lời giảng dạy trong sách này hơn bất kỳ sách nào khác.
(3) Giáo lý và Giao Ước, chứa đựng những mặc khải mới lạ có liên quan đến “Giáo Hội của Chúa Giê-xu Christ khi nó được phục hưng”
Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Eùp-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi.
Ô-sê 11:9
(4) Viên Ngọc Quí, được coi người Mặc Môn coi là để "làm sáng tỏ" những giáo lý và lời giảng đã bị thất lạc khỏi Kinh Thánh, ngoài ra họ còn bổ sung thêm thông tin của chính họ về các vật thọ tạo trên đất. Mặc Môn tin về Đức Chúa Trời như sau: Ngài không phải luôn luôn là Đấng tối cao của vũ trụ. Nhưng đạt được tình trạng đó xuyên qua sự sống công chính và nỗ lực bền bỉ. Họ tin Đức Chúa Trời là cha: “Có thân thể xương thịt hữu thể như của loài người”. Mặc dầu đã bị những nhà lãnh đạo Mặc Môn hiện nay chối bỏ, Brigham Young đã dạy rằng A-đam thực ra là Đức Chúa Trời và cha của Chúa Giê-xu Christ. Tương phản với lời dạy đó, Cơ Đốc nhân biết điều này về Đức Chúa Trời: Chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật (Phục truyền 6:4; Ê-sai 43:10; 44:6-8), Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. (Phục truyền 33:27; Thi 90:2; 1 Tim 1:17), Ngài không phải được tạo ra mà là Đấng Sáng tạo (Sáng 1; Thi 24:1; Ê-sai 37:16). Ngài là trọn vẹn không ai sánh ngang với Ngài được. (Thi 86:8; Ê-sai 40:25). Đức Chúa Trời là Cha không phải là người cũng không phải đã từng là người. (Dân số 23:19; 1 Sa-mu-ên 15:29; Ô-sê 11:9). Ngài là thần (Gi 4:24), và thần thì không phải bằng xương bằng thịt (Luc 24:39)
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,
Hê-bơ-rơ 9:27
Mặc Môn tin rằng có nhiều cấp độ khác nhau hay nhiều vương quốc trong sự sống đời sau: vương quốc thượng thiên, vươn quốc trung thiên, vương quốc hạ thiên và sự tối tăm ngoài không gian. Nơi nhân loại sẽ đến đâu tuy thược vào những điều họ tin và làm trong đời sống này. Ngược lại, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng sau khi chết chúng ta sẽ đi vào thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục dựa trên việc chúng ta có tin hoặc không tin vào Chúa Giê-xu Christ như là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Việc người tin Chúa lìa bỏ thân thể có nghĩa là được về với Chúa (2 Côr 5:6-8) Những người không tin được đưa vào hỏa ngục hay nơi của sự chết (Lu-ca 16:22-23). Khi Chúa Giê-xu tái lâm lần thứ hai chúng ta sẽ nhận được thân thể mới. (1 Côr 15:50-54). Sẽ có Trời mới và đất mới cho các tín hữu (Khải 21:1), và những người không tin sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời.(Khải 20:11-15) Không có cơ hội thứ hai dành cho sự chuộc tội sau khi chết (Hê-bơ-rơ 9:27).
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Giăng 1:1
Những nhà lãnh đạo Mặc Môn dạy rằng sự nhập thể của Chúa Giê-xu là kết quả của một mối liên hệ thuộc thể giữa Đức Chúa Cha và Ma-ri. Người Mặc Môn tin Chúa Giê-xu là thần, và bất cứ một người nào cũng có thể trở thành thần. Giáo lý Mặc Môn dạy sự cứu rỗi có thể kiếm được qua việc kết hợp giữa niềm tin và công đức. Ngược lại điều này, lịch sử Cơ Đốc giáo dạy rằng không một ai có thể đạt được vị trị của Đức Chúa Trời – Chỉ duy Ngài là đấng thánh (1 Sam 2:2). Chúng ta chỉ có thể được nên thánh trong mắt Đức Chúa Trời qua đức tin vào Ngài (1 Côr 1:2). Chúa Giê-xu là con duy nhất của Đức Chúa Trời (Gi 3:16), là người duy nhất đã từng có đời sống vô tội, không phạm lỗi, và hiện nay ở nơi cao trọng trên thiên đàng (Hê 7:26). Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời là một bản thể, Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất hiện hữu trước khi sinh ra trong thể xác (Giăng 1:1-8; 8:56). Chúa Giê-xu đã dâng chính mình Ngài cho chúng ta như một sinh tế, Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại từ trong sự chết, và một ngày mọi người đều sẽ xưng Chúa Giê-xu Christ là Chúa (Phi 2:6-11). Chúa Giê-xu nói lài chúng ta không thể nào được vào thiên đàng bằng công đức riêng của chúng ta, chỉ có đức tin vào Chúa mới có thể được vào (Mat 19:26). Tất cả chúng ta đều xứng đáng bị hình phạt đời đời bởi những tội lỗi của chúng ta. Nhưng ân điển và tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô 6:23).
Rõ ràng đó là chỉ có một con đường duy nhất để nhận sự cứu rỗi và đó là sự nhận biết Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu con Ngài (Gi 17:3). Không phải bời việc làm, nhưng bởi đức tin (Rô 1:17; 3:28). Chúng ta nhận được ân sủng này mà không cần đặt vấn đề chúng ta là ai hay chúng ta đã làm gì (Rô 3:22) “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công 4:12).
Mặc dầu những người Mặc Môn thường thân thiện, yêu thương, và tử tế, nhưng họ đã bị lừa dối bởi tôn giáo sai lạc, hiểu sai lệch bản chất của Đức Chúa Trời, nhân tánh của Chúa Giê-xu Christ và ý nghĩa của sự cứu rỗi.
Mặc Môn có phải tà giáo? Niềm tin của Người Mặc Môn là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ô-sê 11:9 - Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Eùp-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi.
Hê-bơ-rơ 9:27 - Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,
Giăng 1:1 - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.