Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sứ đồ Phi-e-rơ là Giáo hoàng đầu tiên không?

Giáo hội Công Giáo tin Chúa Giê-xu lệnh cho Phi-e-rơ là Giáo hoàng I dựa trên Mat 16:18, Ngài gọi Simôn, con Giô-na là "Phi-e-rơ" (tiếng Hy lạp là petros) nhưng sau đó đã nói "Trên đá này (petra) Ta sẽ lập Hội thánh Ta". Tuy nhiên, Phi-e-rơ (petros) là giống đực và "Đá" (petra) là giống cái, là hai khái niệm khác nhau.
Bảy lý do Chúa Giê-xu không đặt Phi-e-rơ làm Giáo hoàng ở Mat. 16:18-19
• Gia-cơ là Mục sư của nhà thờ Giê-ru-sa-lem, không phải Phi-e-rơ. Trong
Tân Ước Phi-e-rơ đã là nhân vật quan trọng lúc đầu (Công vụ 1-11), sau đó là sứ đồ Phao-lô, người trở thành sứ đồ ưu việt (Công 13:1-28:30). Phi-e-rơ không được đề cập sau Công vụ 15:7 và không là mục sư của Hội thánh Giêrusalem (Công 15:13, 21:18). Có thể Gia-cơ đã là mục sư sớm hơn nữa, vì Phi-e-rơ muốn gửi một báo cáo tới "Gia-cơ và anh em khác" ở Hội thánh Giêrusalem (Công 12:17).
Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
Ma-thi-ơ 16:21
• Phao-lô quở trách Phi-e-rơ. Khi tới thành Antiốt, Phao-lô đã phát hiện sai sót lớn của Phi-e-rơ và công khai quở trách ông trước toàn hội thánh (Ga-la-ti 2:1114). Thật khó mà tin người đã sai phạm như vậy lại có thể là "không thể sai lầm" (người Công giáo xem Giáo hoàng là "vô ngộ" tức không thể sai sót trong giáo lý và các vấn đề của hội thánh. Xem thêm Ma-thi-ơ 16:21-23, ngay sau đoạn nói về "đá", Phi-e-rơ phát biểu ý nghĩ của Sa-tan và bị Chúa Giê-xu quở trách!).
Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.
Ma-thi-ơ 7:24
• Kinh Thánh ghi "Đá" là Đức Chúa Trời, để cho là ở Ma-thi-ơ 16:18, Chúa Giê-xu đặt Phi-e-rơ làm "Giáo hoàng" đầu tiên thì rất mâu thuẫn với nhiều phân đoạn khác. Trong Kinh Thánh từ "Đá" được dùng để mô tả Đức Chúa Trời Chí thánh (Phục Truyền 32:4, 18; II Sa-mu-ên 23:3; 18:31; 42:9; 62:2; 78:35; 95:1; Ha-ba-cúc 1:12). Trước đó Chúa Giê-xu đã dùng từ "Đá" (petra) để nói về chính Ngài (Ma-thi-ơ 7:24-25) và cũng dùng ngôn ngữ tương tự sau đó (lithos, Ma-thiơ 21:42). Nghĩa giống cái của từ (petra) được dùng như là tên một người được tìm thấy ba lần khác nhau trong Kinh Tân Ước và cả ba lần đều chỉ về Đấng Christ, chứ không phải về Phê-rơ (Ma-thi-ơ 7:24-25; I Phê-rơ 2:8).
Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.
I Phi-e-rơ 2:6
• Phi-e-rơ đồng ý "Đá" là Đấng Christ. Phi-e-rơ KHÔNG đòi hỏi bất cứ thẩm quyền nào mà chỉ coi mình là một trong các "trưởng lão" khác (I Phi-e-rơ 5:1). Thậm chí Phi-e-rơ đã hiểu Đấng Christ là Tảng Đá, khi ông sử dụng từ petra để nói về Chúa Giê-xu là "Đá chướng ngại"(I Phi-e-rơ 2:6-8).
• Phi-e-rơ xác nhận "Đá" là Đấng Christ. Tân Ước xác nhận cách dùng thông thường của từ "Đá" trong Cựu Ước là chỉ về Chúa Giê-xu (I Cô 10:4). Tại chỗ khác, tất cả các sứ đồ và tiên tri đều được cho là nền tảng của Hội thánh (không chỉ có Phi-e-rơ!), với Chúa Giê-xu là Đá góc nhà (Ê-phê-sô 2:20).
• Các sứ đồ đã không trao quyền cho người kế vị. Kinh Thánh không hề nói Phi-e-rơ là "Giáo hoàng" hoặc nói ông đã truyền chức sứ đồ cho người kế vị, để tạo ra một dòng dõi Giáo hoàng. Trên thực tế, các sứ đồ không thể truyền uy quyền sứ đồ cho ai khác, vì tiêu chuẩn của sứ đồ là phải thấy Chúa Giê-xu (I Cô 9:1-2; Công 1:21-22) và có thực hiện các phép lạ (II Cô 12:12). Vì các sứ đồ không thể chuyển thẩm quyền sứ đồ cho ai khác, nên điều đó cũng không thể xảy ra với chức vị Giáo hoàng.
• Chúa ban cho TẤT CẢ môn đồ các "chìa khoá" (sức mạnh để "buộc và mở") không riêng cho Phi-e-rơ (Ma-thi-ơ 16:19; 18:1, 17, 19); từ "các con" ở số nhiều và có nghĩa là toàn bộ hội thánh họp lại cách kỷ luật.
Sứ đồ Phi-e-rơ là Giáo hoàng đầu tiên không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 16:21 - Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
Ma-thi-ơ 7:24 - Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.
I Phi-e-rơ 2:6 - Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.
Ê-phê-sô 2:20 - Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà,
Ma-thi-ơ 16:19 - Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.