Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cụm từ “hiếu kính cha mẹ” có ý nghĩa gì?

Hiếu kính cha mẹ nghĩa là bày tỏ lòng kính trọng qua lời nói và hành động và cần có một thái độ kính trọng từ tận sâu tấm lòng đối với địa vị của cha mẹ. Trong tiếng Hy Lạp, từ “hiếu kính” có nghĩa là “kính trọng, yêu quý, và xem trọng.” Hiếu kính là phải thể hiện sự tôn trọng không chỉ vì người đó xứng đáng được tôn trọng nhưng còn là việc phải tôn trọng địa vị của họ. Ví dụ, một số người Mỹ sẽ không đồng ý với quyết định của Tổng thống, nhưng họ vẫn giữ sự tôn trọng đối với địa vị của ông ta vì là người lãnh đạo đất nước của họ. Tương tự, tất cả mọi đứa con dù ở độ tuổi nào cũng cần phải tôn kính cha mẹ của họ, điều đó không liên quan đến việc cha mẹ của họ có “xứng đáng” để được tôn trọng hay không.
Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,
II Ti-mô-thê 3:2
Chúa đặc biệt nhấn mạnh chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ của mình. Ngài nhắc đến bổn phận hiếu kính cha mẹ trong Mười Điều răn (Xuất Ê-díp-tô 20:12) và nhắc lại trong Tân Ước: “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” — ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa — “để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:1-3). Điều răn hiếu kính cha mẹ là điều răn duy nhất trong Kinh Thánh có kèm theo lời hứa được sống lâu trên đất. Những ai hiếu kính cha mẹ mình thì sẽ được ban phước (Giê-rê-mi 35:18-19). Trái lại, những ai có “tâm trí hư hoại” và những người nào hành vi sai trật thì trong ngày cuối cùng sẽ chịu xử phạt vì đã không vâng lời cha mẹ (Rô-ma 1:30; 2 Ti-mô-thê 3:2)
Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?
Ma-la-chi 1:6
Vua Sa-lô-môn, là người khôn ngoan nhất, cũng thúc giục những đứa con phải luôn hiếu kính cha mẹ (Châm ngôn 1:8; 13:1; 30:17). Dù cho chúng ta không trực tiếp ở dưới quyền của cha mẹ cách lâu dài, nhưng chúng ta cũng không thể vượt qua được điều răn của Chúa trong việc phải hiếu kính cha mẹ. Ngay cả Chúa Giê-xu, Con ĐCT, cũng vâng phục cha mẹ thuộc thể của Ngài (Lu-ca 2:51) và Cha trên trời của Ngài (Ma-thi-ơ 26:39). Theo ví dụ của Đấng Christ, chúng ta nên đối đãi với cha mẹ như cách chúng ta thuận phục Cha trên trời của chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:9; Ma-la-chi 1:6).
Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?
Ma-thi-ơ 15:3
Hiển nhiên, chúng ta được răn dạy phải hiếu kính cha mẹ, nhưng chúng ta phải làm điều đó như thế nào? Chúng ta cần hiếu kính cha mẹ bằng cả hành động và thái độ của chúng ta (Mác 7:6). Tôn trọng những mong ước có thể nói ra lẫn không thể nói ra của họ. “Con khôn ngoan nghe lời khuyên dạy của cha, Nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách.” (Châm ngôn 13:1). Trong Ma-thi-ơ 15:3-9, Chúa Giê-xu nhắc nhở những người Pha-ri-si về điều răn phải hiếu kính cha mẹ. Họ làm theo từng li từng tí một trong luật pháp, nhưng lại cố tình thêm vào truyền thống những điều khác nhằm bác bỏ luật pháp. Trong khi họ nói rằng phải hiếu kính cha mẹ, còn hành động của họ thì lại chứng minh động cơ thật sự. Hành động hiếu kính thì tốt hơn việc chỉ nói bằng lời. Từ “hiếu kính” trong phân đoạn này là một động từ và vì thế nó yêu cầu phải hành động đúng như vậy.
Chúng ta phải chăm tìm kiếm nhiều cách khác nhau để có thể bày tỏ sự hiếu kính đối với cha mẹ của mình như cách chúng ta cố gắng làm vinh hiển danh Chúa, trong cả suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta. Khi còn là một đứa trẻ, việc vâng lời cha mẹ giúp chúng ta luôn thực hành sự hiếu kính cha mẹ. Điều đó bao gồm việc lắng nghe, chú tâm và chịu phục dưới quyền của cha mẹ. Khi đã trưởng thành, sự vâng lời mà chúng đã học được khi còn nhỏ sẽ giúp chúng biết vâng phục những người cầm quyền như chính phủ, công an, hay ông chủ.
Khi chúng ta được đòi hỏi phải hiếu kính cha mẹ, điều đó không có nghĩa là chúng ta bắt chước những người cha người mẹ vô đạo (Ê-xê-chi-ên 20:18-19). Dù cha hay mẹ có hướng dẫn con của mình những điều hoàn toàn sai với Lời Chúa những đứa trẻ đó nhất định vẫn phải vâng theo lời Chúa hơn là nghe lời cha mẹ của mình. (Công vụ các sứ đồ 5:29)
Tôn trọng sẽ được tôn trọng. Chúa sẽ không tôn trọng người nào không vâng theo điều răn của Ngài trong việc hiếu kính cha mẹ mình. Nếu chúng ta ước muốn làm vui lòng Chúa và được phước, chúng ta nên hiếu kính cha mẹ. Việc chúng ta hiếu kính cha mẹ không dễ dàng, không phải lúc nào cũng vui vẻ, và gần như khó mà làm được bằng sức lực của chúng ta. Nhưng điều đó là một cách giúp chúng ta sống đúng mục đích đó là tôn vinh Chúa. “Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều nầy đẹp lòng Chúa” (Cô-lô-se 3:20).
Cụm từ “hiếu kính cha mẹ” có ý nghĩa gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Ti-mô-thê 3:2 - Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,
Ma-la-chi 1:6 - Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?
Ma-thi-ơ 15:3 - Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?
Ê-xê-chi-ên 20:18 - Ta phán cùng con cái chúng nó trong đồng vắng rằng: Đừng noi theo luật lệ của ông cha các ngươi, đừng giữ mạng lịnh họ, và tự làm ô uế với những thần tượng của họ.
Cô-lô-se 3:20 - Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.