Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ân tứ thuộc linh phân biệt các thần là gì?

Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
I Cô-rinh-tô 12:11
Ân tứ phân biệt các thần, hay nhận biết "linh hồn", là một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh được miêu tả trong I Cô-rinh-tô 12:4-11. Giống như tất cả những ân tứ này, ân tứ phân biệt các thần được ban cho bởi Đức Thánh Linh, là người ban phát những ân tứ này cho tín đồ để phục vụ trong thân thể của Đấng Christ. Mỗi tín đồ đều có một sự hỗ trợ thuộc linh cho một sự phục vụ cụ thể, nhưng không có chỗ cho sự tự lựa chọn. Thánh Linh ban phát các ân tứ thuộc linh theo quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời và phù hợp với kế hoạch của Ngài để gây dựng thân thể của Đấng Christ. Ngài ban các ân tứ của Ngài "giống như Ngài quyết định" (I Cô-rinh-tô 12:11).
Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu.
Hê-bơ-rơ 5:13
Khi nói đến ân tứ phân biệt các thần, mỗi tín hữu đã được tái sinh đều có một phần nhận biết nhất định, điều này càng tăng lên khi người tin Chúa trưởng thành trong Thánh Linh. Trong Hê-bơ-rơ 5:13-14, chúng ta đọc rằng một người tin Chúa, người đã trưởng thành vượt qua việc sử dụng sữa của Lời Chúa như một đứa trẻ trong Đấng Christ thì có khả năng phân biệt cả điều thiện và ác. Người tin Chúa trưởng thành được ban cho quyền năng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh để biết sự khác biệt giữa thiện và ác, và ngoài ra người đó cũng có thể phân biệt giữa điều tốt và điều gì là tốt hơn. Nói cách khác, bất kỳ người tin Chúa nào đã được tái sinh, là người chọn cách tập trung vào Lời của Đức Chúa Trời thì đều có sự nhận biết thuộc linh.
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.
II Ti-mô-thê 2:15
Tuy nhiên, chắc chắn có những tín đồ là những người có ân tứ phân biệt các thần — đó là khả năng được Đức Chúa Trời ban cho để phân biệt giữa lẽ thật của Lời Chúa và các giáo lý lừa dối được truyền bá bởi ma quỷ. Tất cả chúng ta đều được khích lệ để có sự nhận thức thuộc linh (Công vụ 17:11; I Giăng 4:1), nhưng một số người trong thân thể Đấng Christ đã được ban cho khả năng duy nhất để nhận ra giáo lý "giả mạo" đã gây hại cho Hội thánh từ thế kỷ thứ nhất. Sự nhận thức này không liên quan đến những sự mặc khải huyền bí, ngoài Kinh Thánh hay tiếng nói từ Đức Chúa Trời. Đúng hơn là, sự nhận thức thuộc linh là quá quen thuộc với Lời Chúa đến nỗi mà họ ngay lập tức nhận ra điều gì là trái ngược với nó. Họ không nhận những sứ điệp đặc biệt từ Chúa. Họ sử dụng Lời của Đức Chúa Trời để "thử thách các linh hồn" để xem điều nào cùng phía với Đức Chúa Trời và điều gì chống lại Ngài. Sự nhận thức thuộc linh là chăm chỉ để "chia sẻ một cách đúng đắn" (II Ti-mô-thê 2:15) Lời của Đức Chúa Trời.
Có nhiều loại ân tứ trong việc trang bị thân thể Đấng Christ, nhưng tất cả những ân tứ đó được dành cho sự gây dựng và xây dựng thân thể đó như một tổng thể (Ê-phê-sô 4:12). Và sự thành công của thân thể đó phụ thuộc vào sự hoàn thành nhiệm vụ một cách trung thành của tất cả các bộ phận của thân thể mà Đức Chúa Trời đã cho phép chúng. Không có ân tứ thuộc linh nào được sử dụng để thống trị người khác (Mác 9:34-35; 10:42-45) hoặc khẳng định chính mình là một sự xức dầu đặc biệt từ Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tình yêu của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta sử dụng những ân tứ thuộc linh để gây dựng lẫn nhau trong Chúa.
Ân tứ thuộc linh phân biệt các thần là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 12:11 - Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
Hê-bơ-rơ 5:13 - Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu.
II Ti-mô-thê 2:15 - Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.
Mác 9:34 - Môn đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.