Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Bốn định luật thuộc linh là gì?

Bốn định luật thuộc linh là cách chia sẻ tin mừng về sự cứu rỗi qua niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Đây là cách đơn giản sắp xếp lại những thông tin quan trọng trong Phúc Âm thành bốn điểm.
Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.
Giăng 10:10
Định luật thứ nhất của Bốn Định Luật Thuộc Linh: “Đức Chúa Trời yêu bạn và có kế hoạch kỳ diệu cho cuộc đời bạn.” Giăng 3:16 nói với chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 10:10 cho chúng ta biết lý do Chúa Giê-xu đến thế gian: “…Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” Điều gì đã ngăn chặn chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời? Điều gì đang ngăn cản không cho bạn sống một đời sống sung mãn?
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Định luật thứ hai của Bốn Định Luật Thuộc Linh: Con người bị tội lỗi làm cho hư hoại và do đó bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Hậu quả là chúng ta không biết một chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta. Rô-ma 3:23 đã xác nhận điều này: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Rô-ma 6:23 cho biết kết quả của tội lỗi: “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta để có mối tương quan bạn hữu với Ngài. Tuy nhiên con người đã mang tội vào trong thế giới do đó làm cho con người xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta đã hủy phá mối liên lạc với Đức Chúa Trời mà Ngài đã dự định cho chúng ta. Giải quyết bằng cách gì?
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 14:6
Định luật thứ ba của Bốn Định Luật Thuộc Linh: Chúa Giê-xu Christ là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời cho vấn đề tội lỗi của chúng ta. Qua Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta được sự tha thứ tội lỗi của mình và được phục hồi mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời. Rô-ma 5:8 nói với chúng ta: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” I Cô-rinh-tô 15:3-4 cho chúng ta biết về những gì chúng ta cần biết và tin để được cứu: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” Chính Chúa Giê-xu là Đấng tuyên bố rằng Ngài là đường lối duy nhất của sự cứu rỗi. Giăng 14:6 nói: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha.”. Làm thế nào tôi có thể nhận được món quà kỳ diệu này của sự cứu rỗi?
Định luật thứ tư của Bốn Định Luật Thuộc Linh: Chúng ta phải đặt đức tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu Christ như là Cứu Chúa để nhận món quà của sự cứu rỗi và biết kế hoạch kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta. Giăng 1:12 diễn tả điều này cho chúng ta: “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” Công vụ 16:31 nói rất rõ ràng: Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” Chúng ta được cứu duy nhờ ân điển, duy bởi đức tin, trong duy Chúa Giê-xu Christ. (Ê-phê-sô 2:8-9)
Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, bạn hãy nói với Đức Chúa Trời những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Xin lưu ý, nói lời cầu nguyện này hay bất kỳ lời cầu nguyện khác không cứu bạn. Duy chỉ niềm tin vào Đấng Christ mới cứu được bạn khỏi tội lỗi.. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn với Đức Chúa Trời và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội).
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Bốn định luật thuộc linh là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 10:10 - Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Giăng 14:6 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Ê-phê-sô 2:8 - Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.