Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm sao tôi có thể không đi xuống địa ngục?

Không đi địa ngục là dễ hơn bạn nghĩ. Một số người tin rằng họ phải vâng theo Mười Điều Răn trọn đời họ để không đi địa ngục. Một số người tin rằng họ phải tuân giữ những nghi lễ và nghi thức nhất định để không đi địa ngục. Một số người tin rằng chẳng có cách nào chúng ta có thể biết chắc là chúng ta sẽ đi địa ngục hay không. Không có cái nào trong những quan điểm này là đúng. Kinh Thánh nói rất rõ ràng về việc làm thế nào một người có thể tránh khỏi việc đi địa ngục sau khi chết.
Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,
II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9
Kinh Thánh mô tả địa ngục là một chốn kinh khủng và làm khiếp sợ. địa ngục được mô tả là "lửa đời đời" (Ma-thi-ơ 25:41), “lửa chẳng hề tắt” (Ma-thi-ơ 3:12), “sự xấu hổ và nhơ nhuốc đời đời” (Đa-ni-ên 12:2), một chỗ mà "lửa không dập tắt được” (Mác 9:44-49), và “sự hủy diệt đời đời” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). Khải Huyền 20:10 mô tả địa ngục như một “hồ diêm sinh hằng cháy” là nơi kẻ ác chịu đau khổ dày vò suốt ngày suốt đêm đời đời” (Khải Huyền 20:10). Rõ ràng là, địa ngục là nơi chúng ta nên tránh.
như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
Rô-ma 3:10
Tại sao địa ngục lại còn tồn tại và tại sao Đức Chúa Trời lại tống một số người xuống đó? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời "đã chuẩn bị" địa ngục cho ma quỷ và những thiên sứ sa ngã sau khi họ đã nổi loạn chống lại Ngài (Ma-thi-ơ 25:41). Những ai từ chối lời mời gọi tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ chịu cùng một số phận đời đời với ma quỷ và nhưng thiên sứ sa ngã. Tại sao địa ngục là cần thiết? Tất cả tội lỗi rốt cuộc đều là nghịch lại với Đức Chúa Trời (Thi Thiên 51:4), và bởi vì Đức Chúa Trời là một hữu thể vô hạn và đời đời, chỉ có một hình phạt vô hạn và đời đời mới đủ. Địa ngục là chốn mà những đòi hỏi thánh khiết và công bình của đức Chúa Trời về công lý được thực thi. Địa ngục là nơi Đức Chúa Trời kết án tội lỗi và tất cả những ai khước từ Ngài. Kinh Thánh nói rõ rằng tất cả chúng ta đều phạm tội (Truyền Đạo 7:20; Rô-ma 3:10-23), cho nên, hậu quả là, tất cả chúng ta đều xứng đáng đi địa ngục.
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 14:6
Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể không đi địa ngục? Bởi vì chỉ một hình phạt vô hạn và đời đời là đủ, một giá vô hạn và đời đời phải được trả. Đức Chúa Trời đã trở thành một con người trong Thân Vị Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Đức Chúa Trời đã sống giữa chúng ta, dạy dỗ chúng ta, và chữa lành chúng ta—nhưng những điều này không phải là sứ mạng tối hậu của Ngài. Đức Chúa Trời đã trở nên một con người (Giăng 1:1, 14) để Ngài có thể chết cho chúng ta. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời trong hình dạng con người, đã chết trên thập tự giá. Là Đức Chúa Trời, sự chết của Ngài đã là vô hạn và đời đời về giá trị, trả đầy đủ cái giá phải trả cho tội lỗi (1 Giăng 2:2). Đức Chúa Trời mời chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu Cơ Đốc làm Cứu Chúa, chấp nhận sự chết của Ngài như sự trả đầy đủ và công chính cho tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Trời hứa rằng bất cứ ai tin Chúa Giê-xu (Giăng 3:16), tin cậy chỉ mình Ngài là Cứu Chúa (Giăng 14:6), sẽ được cứu, nghĩa là, không đi địa ngục.
Đức Chúa Trời không muốn bất kỳ ai đi địa ngục (2 Phi-e-rơ 3:9). Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã sắm sẵn của tế lễ cao nhất, trọn vẹn, và đầy đủ thay cho chúng ta. Nếu bạn không muốn đi địa ngục, hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn. Nó đơn giản như vậy đấy. Hãy nói với Đức Chúa Trời rằng bạn xưng nhận bạn là một tội nhân và bạn xứng đáng đi địa ngục. Hãy bày tỏ với Đức Chúa Trời rằng bạn đang tin cậy Chúa Giê-xu Cơ Đốc làm Cứu Chúa của bạn. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời đã cung ứng cho bạn sự cứu rỗi và sự giải thoát khỏi địa ngục. Đức tin đơn sơ, tin cậy nơi Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Cứu Chúa, là cách bạn có thể tránh khỏi việc đi địa ngục!
Làm sao tôi có thể không đi xuống địa ngục?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 - Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,
Rô-ma 3:10 - như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
Giăng 14:6 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
II Phi-e-rơ 3:9 - Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.