Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?

Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.
Giăng 3:1
Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì? Trang cổ điển từ Kinh Thánh Giăng 3:1-21 có những lời giải thích cho câu hỏi này. Chúa Giê Xu nói với Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si nổi tiếng và thành viên công nghị hội (Một lảnh tụ của Do Thái giáo). Ni-cô-đem đến cùng Chúa Giê Xu trong ban đêm, ông đã nêu nhiều câu hỏi để hỏi Chúa Giê Xu.
Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
Giăng 3:3
Khi ấy Chúa Giê Xu đã trả lời cho Ni-cô-đem: “…Điều chắc chắn nhất Tôi nói với ông người ta không thể nhìn thấy Thiên đàng trừ khi người ấy sinh lại.” Ni-cô-đem hỏi lại: “Một người già làm sao có thể được sinh lại? Người ấy làm thế nào vào trong bụng mẹ để được sinh ra lần thứ hai?” Chúa Giê Xu đã trả lời: “Điều chắc chắn nhất Tôi nói với ông người ta không thể vào nước Thiên đàng trừ khi người ấy sinh bởi nước và Thánh Linh. Bởi xác thịt sinh ra xác thịt, bởi Thánh Linh sinh ra Linh. Đừng lấy làm lạ về điều Tôi nói với ông, ông phải sinh lại…” (Giăng 3:3-7).
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
Giăng 1:12
Cụm từ “Sinh lại” nghĩa đen là “Sinh từ trên” Ni-cô-đem có một nhu cầu thật sự. Ông ấy cần một sự thay đổi trong tâm hồn – một sự đổi mới về tâm linh. Sự sinh ra mới, được sinh lại, là một hành động của Thượng Đế vì sự sống đời đời đã ban cho một người có lòng tin. (II Cô-rinh-tô 5:17; Tít 3:5; I Phi-e-rơ 1:3; I Giăng 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4,18) Giăng 1:12,13 chỉ ra cho biết “Sinh lại” cũng mang ý nghĩa “ Trở thành con của Đức Chúa Trời” qua niềm tin trong danh Chúa Giê Xu Christ.
Có một câu hỏi chí lý: “ Tại sao một người cần sinh lại” Sứ đồ Phao Lô trong thư Ê-phê-sô 2:1 có nói: “Về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình.”. Trong thư Rô Ma 3:23 sứ đồ viết: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”. Vì vậy một người sinh lại là để được sự tha thứ tội và có mối liên lạc với Thượng Đế.
Làm thế nào để điều đó thực hiện? Ê-phê-sô 2:8,9 cho biết: "Vì nhờ ân điển mà bạn được cứu, không phải do công của bạn, nhưng qua đức tin, nó là món quà của Thượng Đế, không phải bời việc làm để không ai khoe khoang.". Khi một người được cứu, anh ấy hay chị ấy đã được sinh lại, tâm linh được đổi mới, và trở nên con của Đức Chúa Trời bởi quyền của một con người mới. Tin vào Chúa Giê Xu Christ là Đấng đã trả án phạt của tội bằng cách chịu đóng đinh trên cây thập tự, điều ấy có nghĩa là tâm linh người ấy “Sinh lại”. “Chính vì thế nếu ai ở trong Đấng Christ người ấy là một tạo vật mới…” (II Cô-rinh-tô 5:17a).
Nếu bạn chưa bao giờ tin nhận Chúa Giê Xu Christ làm Cứu Chúa của bạn, bạn có sẵn lòng quan tâm đáp ứng ngay khi Thánh Linh nói với lòng của bạn? Bạn cần sinh lại. Bạn có sẵn lòng cầu nguyện ăn năn và trở nên con người mới trong Đấng Christ ngay hôm nay? “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12-13).
Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa, bạn hãy nói với Thượng Đế những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê Xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê Xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 3:1 - Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.
Giăng 3:3 - Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
Giăng 1:12 - Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
Ê-phê-sô 2:1 - Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Giăng 1:12 - Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.