Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Con đường cứu rỗi Rô-ma Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì?

Con đường cứu rỗi Rô-ma là cách chia sẻ phúc âm cứu rỗi bằng sử dụng những câu Kinh Thánh trong thư Rô-ma. Đó là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giải thích tại sao chúng ta cần sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi như thế nào, chúng ta nhận được sự cứu rỗi như thế nào, và kết quả của sự cứu rỗi là gì.
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Câu Kinh Thánh đầu tiên trong phương pháp Con Đường Cứu Rỗi Rô-ma là Rô-ma 3:23 “Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Chúng ta tất cả đều là tội nhân. Tất cả chúng ta đều làm những việc không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có một ai vô tội. Rô-ma 3:10-18 cho chúng ta một bức tranh chi tiết về tội lỗi giống như trong cuộc đời chúng ta. Câu Kinh Thánh thứ hai của trong phương pháp Con Đường Cứu Rỗi Rô-ma là Rô-ma 6:23, dạy chúng ta về hậu quả của tội – “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa chúng ta”. Hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi là sự chết. Không phải chết về thân thể nhưng chết đời đời!
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Rô-ma 5:8
Câu thứ ba trong phương pháp Con Đường Cứu Rỗi Rô-ma ở phần còn lại của Rô-ma 6:23: “Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa chúng ta” Rô-ma 5:8 tuyên bố, “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Chúa Giê-xu Christ đã chết cho chúng ta. Sự chết của Chúa Giê-xu đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Sự sống lại của Chúa Giê-xu chứng minh cho việc Đức Chúa Trời chấp nhận sự chết của Chúa như để trả món nợ tội lỗi của chúng ta.
Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
Rô-ma 10:13
Câu thứ tư của phương pháp Con Đường Cứu Rỗi Rô-ma là Rô-ma 10:9: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” Bởi vì sự chết mà Chúa Giê-xu đã chịu thay cho chúng ta, tất cả những gì chúng ta cần phải là tin vào Ngài, tin rằng sự chết Chúa đã trả nợ cho tội lỗi của chúng ta – Thì chúng ta sẽ được cứu. Rô-ma 10:13 lập lại điều này lần nữa: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”. Chúa Giê-xu đã chết để đền tội cho chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời. Sự cứu rỗi, sự tha thứ tội lỗi dành cho tất cả mọi người tin vào Chúa Giê-xu Christ như là Chúa và Cứu Chúa của họ.
Khía cạnh cuối cùng trong phương pháo Con Đường Cứu Rỗi Rô-ma là kết quả của sự cứu rỗi. Rô-ma 5:1 có một thông điệp tuyệt vời, “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.” Qua Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có mối tương giao bình an với Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:1 dạy chúng ta “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ”. Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta, nên chúng ta sẽ không bao giờ còn bị đoán phạt vì tội lỗi nữa. Cuối cùng, chúng ta sở hữu lời hứa quý giá này từ Đức Chúa Trời trong Rô-ma 8:38-39: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.”
Bạn có bằng lòng đi theo Con Đường Cứu Rỗi Rô-ma không? Nếu có, bạn hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời cách đơn giản như sau: “Lạy Chúa, con biết mình phạm tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con, nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Nhờ sự giúp đỡ của Ngài, con tin cậy vào sự cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Con đường cứu rỗi Rô-ma Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 5:8 - Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Rô-ma 10:13 - Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
Rô-ma 8:38 - Vì tôi chắc rằng bất k" sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.