Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm sao để theo Cơ đốc giáo?

Một người trong một thành La Mã ở Phi-líp xưa đã từng hỏi Phao-lô và Sila một câu hỏi tương tự. Có ít nhất 3 điều chúng ta biết về người này: anh ta là một giám ngục, anh ta là một người ngoại và đang tuyệt vọng. Ông sắp sửa tự vẫn thì Phao-lô ngăn ông lại. Và đó cũng chính là khi anh ta muốn biết :”Phải làm gì để được cứu?” (Công vụ 16:30).
Một điều chắc chắn rằng khi người cai ngục hỏi câu hỏi về sự cứu rỗi, ông ta đã nhận ra được bản thân cần sự cứu rỗi đến thế nào – ông chỉ thấy trước mặt là cái chết dành cho mình, và ông biết mình cần sự giúp đỡ. Việc ông đặt câu hỏi này với Phao-lô và Si-la cho thấy rằng ông ta tin rằng họ có câu trả lời cho mình.
Câu trả lời rất trực tiếp và đơn giản: “Hãy tin Ðức Chúa Jesus thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu” (câu 31). Đoạn Kinh Thánh cho thấy người cai ngục đã tin và được cải đạo như thế nào. Cuộc đời của ông đã có những sự biến chuyển từ ngày ông theo Tin Lành.
Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy,
I Cô-rinh-tô 15:1
Lưu ý rằng sự cải đạo của một người dựa vào đức tin của anh ta (“Tin”). Anh phải tin vào Chúa Giê-xu và không gì khác. Đó chính là tin rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và Đấng Mê-sa làm thành những tiên tri của Kinh Thánh (Đấng “Christ”). Bao gồm trong đức tin đấy là niềm tin rằng Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi chúng ta và sống lại, đó chính là thông điệp mà Phao-lô và Si-la đã rao giảng (xem Rô-ma 10:9-10 và 1 Cô-rinh-tô 15:1-4).
Nghĩa đen của việc “theo Tin Lành” là “quay đầu lại”. Khi hướng về 1 điều gì đó, chúng ta cần phải quay lưng lại 1 số thứ khác. Khi hướng về Chúa Giê-xu, chúng ta phải quay lưng lại với tội lỗi. Kinh thánh gọi sự quay lưng lại với tội lỗi là ăn năn và hướng về phía chúa Giê-xu là “đức tin”. Vì thế, ăn năn và đức tin là 2 thứ bổ sung cho nhau. Cả ăn năn và đức tin đều được đề cập đến trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:9 “từ bỏ các thần tượng và quay về với Ðức Chúa Trời“. Cơ đốc nhân từ bỏ lối sống cũ và những gì gắp liền với đức tin lầm lạc như 1 biểu hiện của việc chân thành theo Tin Lành.
Nói 1 cách đơn giản, theo Tin Lành có nghĩa là tin rằng chúa Giê-xu là con của Chúa trời và Ngài đã chết cho tội lỗi chúng ta và sống lại. Bạn phải nhận với Chúa rằng bạn là 1 tội nhân cần sự cứu rỗi, và bạn phải đặt niềm tin duy nhất vào nơi Chúa Giê-xu để cứu bạn. Khi bạn quay lưng lại với tội lỗi và hướng về đấng Christ, Chúa hứa cứu chúng ta và ban cho chúng ta Thánh Linh để biến chúng ta thành 1 tạo vật mới của Chúa Trời.
Tin Lành, theo đúng nghĩa, không phải là 1 tôn giáo. Tin Lành, theo như Kinh thánh, là mối liên hệ với Chúa Giê-xu. Tin Lành là sự cứu chuộc mà Chúa ban cho mọi người tin vào và nương tựa vào sự hiến tế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Một người cải Tin Lành giáo không phải là từ bỏ 1 tôn giáo để theo 1 tôn giáo khác. Cải đạo sang Tin Lành có nghĩa là nhận món quà mà Chúa trao cho chúng ta và bắt đầu 1 mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu cho sự tha thứ tội lỗi và cuộc sống đời đời nơi Thiên đàng sau khi chết.
Sau khi đọc bài viết này, bạn có muốn theo Tin Lành? Nếu câu trả lời của bạn là có, sau đây là 1 lời cầu nguyện đơn giản mà bạn có thể trình dâng lên Chúa. Nói lời cầu nguyện này, hay bất kỳ 1 lời cầu nguyện nào khác, không cứu bạn. Chỉ có nương dựa vào đấng Christ mới có thể cứu chuộc bạn khỏi tội lỗi. Lời cầu nguyện này đơn giản là 1 cách để bạn nói với Chúa về đức tin của bạn nơi Ngài và cảm tạ Ngài vì đã ban cho bạn sự cứu chuộc. “Chúa, con biết rằng con đã phạm tội với Ngài và xứng đáng nhận sự đoán phạt. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhận hình phạt của con, vì thế qua đức tin nơi Ngài con có thể được tha thứ. Con đặt trọn niềm tin nơi Ngài để được nhận sự cứu rỗi. Cảm tạ Ngài vì ân điển tuyệt vời của Ngài và sự tha thứ - món quà của sự sống đời đời! Amen!”
Làm sao để theo Tin Lành?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 15:1 - Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.