Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kế hoạch cứu rỗi là gì?

Sự cứu rỗi là sự giải cứu. Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều dạy rằng chúng ta cần phải được giải cứu, nhưng mỗi tôn giáo đều có một sự hiểu biết khác nhau về điều chúng ta cần phải được giải cứu, tại sao chúng ta cần phải được giải cứu, và làm thế nào để có thể nhận được hay đạt được sự giải cứu. Tuy nhiên, Kinh Thánh làm sáng tỏ rằng chỉ có một kế hoạch cứu rỗi.
Điều quan trọng nhất để hiểu về kế hoạch cứu rỗi là nó là kế hoạch của Đức Chúa Trời chứ không phải là kế hoạch của loài người. Kế hoạch cứu rỗi của loài người là tuân theo các nghi thức tôn giáo hoặc tuân theo các mạng lệnh nào đó hoặc đạt được những mức độ giác ngộ tâm linh nào đó. Nhưng không có điều nào trong số những điều này là một phần trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời – Tại sao
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trước tiên chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta cần phải được cứu. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần được cứu bởi vì chúng ta đã phạm tội. Kinh Thánh tuyên bố rằng mọi người đều đã phạm tội (Truyền đạo 7:20; Rô-ma 3:23; I Giăng 1:8). Tội lỗi là sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:4). Tất cả chúng ta đều chủ động chọn làm những việc sai. Tội lỗi làm hại người khác, làm tổn thương chúng ta và quan trọng nhất là làm ô danh Chúa. Kinh Thánh cũng dạy rằng, bởi vì Đức Chúa Trời là thánh và công bình nên Ngài không thể cho phép tội lỗi mà không bị trừng phạt. Hình phạt cho tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23) và sự tách biệt đời đời khỏi Đức Chúa Trời (Khải Huyền 20:11–15). Không có kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì sự chết đời đời là số phận của mọi người.
Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời – Lý do
Aáy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.
I Giăng 2:2
Trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không thể tự cứu mình vì tội lỗi của chúng ta và hậu quả của nó. Đức Chúa Trời trở thành một con người trong Con người của Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:1,14). Chúa Giê-xu đã sống một cuộc sống vô tội (II Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 4:15; 7:26-27; I Giăng 3:5) và dâng chính mình Ngài làm một của lễ hoàn hảo thay cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 15:3; Cô-lô-sê 1:22; Hê-bơ-rơ 10:10). Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nên sự chết của Ngài có giá trị vô hạn và vĩnh cửu. Sự chết của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá đã trả đủ cho tội lỗi của toàn thế giới (Giăng 1:29; I Giăng 2:2). Sự sống lại của Ngài từ cõi chết đã chứng minh rằng sự hy sinh của Ngài thật sự đầy đủ và sự cứu rỗi hiện đã có sẵn.
Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời – Làm thế nào
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 14:6
Trong Công vụ 16:31, một người đã hỏi sứ đồ Phao-lô làm thế nào để được cứu. Phao-lô đã trả lời rằng: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu Christ thì ngươi sẽ được cứu”. Cách làm theo kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời là tin. Đó là yêu cầu duy nhất (Giăng 3:16; Ê-phê-sô 2:8–9). Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tiếp nhận nó, bởi đức tin, hoàn toàn tin cậy một mình Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi (Giăng 14:6; Công vụ 4:12). Đó là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời – Bạn sẽ nhận nó chứ?
Nếu bạn sẵn sàng tuân theo kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hãy đặt đức tin của bạn vào Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc của bạn. Thay đổi tâm trí của bạn từ việc chấp nhận tội lỗi và chối bỏ Đức Chúa Trời đến việc từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận Chúa thông qua Chúa Giê-xu Christ. Hoàn toàn tin cậy vào sự hy sinh của Chúa Giê-xu là sự thanh toán trọn vẹn và đầy đủ cho tội lỗi của bạn. Nếu bạn làm điều này, Lời của Đức Chúa Trời hứa rằng bạn sẽ được cứu, tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ, và bạn sẽ sống đời đời trên thiên đàng (Giăng 3:16). Không có quyết định nào quan trọng hơn. Hãy đặt niềm tin của bạn vào Chúa Giê-xu Christ, là Đấng Cứu Chuộc của bạn ngày hôm nay!
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Kế hoạch cứu rỗi là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
I Giăng 2:2 - Aáy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.
Giăng 14:6 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.