Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ai có thể được cứu? Bất cứ ai cũng có thể được cứu chứ?

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3:16
Chúa Giê-xu dạy rõ ràng trong Giăng 3:16 rằng Ngài sẽ cứu bất cứ ai nếu tin vào Ngài: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời..”. Từ “ai” bao gồm bạn và tất cả mọi người trên thế giới này.
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Rô-ma 3:23
Kinh Thánh nói rằng, nếu sự cứu rỗi dựa trên những nỗ lực cá nhân của chúng ta thì không ai có thể được cứu “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Thi Thiên 143:2 nói thêm rằng “Vì trước mặt Ngài, chẳng người nào sống ngay lành”. Trong Rô-ma khẳng định tiếp “Chẳng có ai công chính, dầu một người cũng không”.
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 2:8
Chúng ta không thể tự cứu chúng ta. Thay vào đó, chúng ta được cứu khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Ê-phê-sô 2:8-9 dạy rằng “Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; đó không phải thành quả của việc làm, vì thể không ai có thể tự hào”. Chúng ta được cứu bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, và ân sủng theo nghĩa của nó thì không thể kiếm được. Chúng ta không xứng đáng cho sự cứu rỗi; chúng ta đơn giản nhận nó bởi đức tin.
Ân sủng của Đức Chúa Trời là đầy đủ để khỏa lấp tất cả tội lỗi (Rô-ma 5:20). Kinh Thánh cũng chứa đầy những ví dụ của con người được cứu từ bối cảnh quá khứ tội lỗi của họ. Sứ Đồ Phao-lô đã viết cho Cơ Đốc Nhân mà trước đây đã sống trong nhiều hoàn cảnh tội lỗi khác nhau, bao gồm sự gian dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, và say sưa. Nhưng Phao-lô nói với họ rằng, bởi sự cứu rỗi “Anh chị em đã được thanh tẩy, anh chị em đã được thánh hóa, anh chị em đã được xưng công chính trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ và trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta rồi” (I Cô-rinh-tô 6:9-11).
Sứ đồ Phao-lô trước đây là một người hay bắt bớ những Cơ Đốc Nhân, ông đồng tình với sự chết của Ê-tiên (Công vụ các sứ đồ 8:1) và bắt giữ Cơ Đốc Nhân và ném họ vào trong ngục tù (Công vụ các sứ đồ 8:3). Ông sau đó viết “Mặc dù trước kia ta là một kẻ phạm thượng, một kẻ bắt bớ, và một kẻ bạo tàn, nhưng ta đã nhận ơn thương xót bởi ta đã hành động như thế trong lúc ta chưa hiểu và chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa đã tuôn tràn trên ta, cùng với đức tin và tình yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là lời đáng tin cậy và đáng cho mọi người tiếp nhận: Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy ta đứng đầu” (I Ti-mô-thê 1:13-15).
Đức Chúa Trời thường lựa chọn để cứu những người dường như không xứng đáng để phục vụ mục đích của Ngài. Ngài đã cứu một tên tội phạm trên cây thập tự giá khi chỉ còn vài phút để sống (Lu-ca 23:42-43), một người bắt bớ hội thánh (Phao-lô), một ngư dân đã chối Chúa (Phi-e-rơ), một binh lính người Rô-ma và gia đình người (Công vụ Các Sứ đồ 10), một kẻ nô lệ chạy trốn (Ô-nê-si-mu trong Phi-lê-môn), và nhiều người khác. Không có một ai nằm ngoài khả năng của Ngài để được cứu (xem Ê-sai 50:2). Chúng ta cần phải đáp ứng trong đức tin và nhận tặng phẩm sự sống đời đời của Ngài.
Ai có thể được cứu? Một điều chắc chắn- bạn có thể, nếu bạn tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa Cứu Thế của bạn! Nếu bạn không chắc chắn bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế hay chưa, bạn có thể đáp ứng ngay bây giờ bằng lời cầu nguyện như thế này:
“Chúa ôi, Con nhận ra rằng con là một tội nhân và không thể đến được thiên đàng bằng những công đức của bạn thân con. Bây giờ đây con xin đặt đức tin vào Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời rằng Ngài đã chết thay cho tội lỗi của con và Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban cho con sự sống đời đời. Xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi của con và giúp con sống cho Ngài. Con cám ơn Ngài vì đã chấp nhận con và ban cho con sự sống vĩnh hằng”
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Ai có thể được cứu? Bất cứ ai cũng có thể được cứu chứ?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Rô-ma 3:23 - vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Ê-phê-sô 2:8 - Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
I Cô-rinh-tô 6:9 - Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?
I Ti-mô-thê 1:13 - ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin.
Ê-sai 50:2 - Cớ sao khi ta đến, chẳng thấy có người nào? Cớ sao khi ta gọi, chẳng có ai thưa lại? Tay ta há ngắn quá không chuộc được sao? hay là sức ta không đủ mà cứu được sao? Nầy, ta chỉ nạt một cái thì biển liền cạn. Ta biến sông thành đồng vắng; cá dưới sông vì khan nước phải chết khát, hóa ra hôi thối.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.