Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chấp nhận Giê Xu như là Cứu Chúa của riêng bạn có nghĩa gì?

Bạn đã từng chấp nhận Giê Xu Christ làm Cứu Chúa cho riêng bạn bao giờ chưa? Trước khi trả lời cho phép tôi giải thích câu hỏi này. Để hiểu chính xác câu hỏi này, bạn phải hiểu chính xác “Giê Xu Christ”, “Cá nhân”, và “Cứu Chúa”.
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Giăng 1:1
Giê Xu Christ là ai? Nhiều người sẽ hiểu Giê Xu Christ như một người tốt, một giáo sư lớn, hay ngay cả một tiên tri của Thượng Đế. Những điều này hầu như xác nhận thật về Giê Xu nhưng họ không xác định Ngài thật là ai. Kinh Thánh cho chúng ta biết Giê Xu là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Đức Chúa Trời trở thành người. (Xem Giăng 1:1,14) Đức Chúa Trời đến thế gian để dạy chúng ta, chữa bệnh chúng ta, sửa đổi chúng ta, tha thứ chúng ta và chết cho chúng ta. Giê Xu Christ là Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo, là Chúa tối cao. Bạn có chấp nhận Giê Xu như vậy không?
Cứu Chúa là gì? Tại sao chúng ta cần một Cứu Chúa? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, bị ràng buộc bởi những việc làm tội lỗi. (Rô ma 3:10-18). Như là hậu quả của tội chúng ta, chúng ta đáng bị cơn thịnh nộ và sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Chỉ có hình phạt đời đời dành cho tội của những việc làm chống lại Đức Chúa Trời vĩnh cửu và vô hạn. (Rô ma 6:23; Khải Huyền 20:11-15) Đó là lý do tại sao chúng ta cần có Cứu Chúa.
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 14:6
Chúa Giê Xu Christ đã đến trong thế gian để chết thay cho chúng ta. Sự chết của Chúa Giê Xu trong thân xác loài người, là sự đền tội quá lớn cho chúng ta (II Cô-rinh-tô 5:21) Chúa Giê Xu chịu chết để trả sự hình phạt cho tội lỗi chúng ta (Rô ma 5:8) Chúa đã trả giá để chúng ta được tha. Sự sống lại của Chúa Giê Xu từ sự chết đã minh chứng rằng sự chết của Ngài đã đủ để trả thay hình phạt tội của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giê Xu là một Cứu Chúa duy nhất (Giăng 14:6, Công vụ 4:12) Bạn có tin Chúa Giê Xu là Cứu Chúa của bạn không?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3:16
Có phải Giê Xu là Cứu Chúa của riêng bạn? Nhiều người xem Cơ Đốc giáo như là việc đi nhà thờ, những hình thức của lễ nghi, không làm việc gì phạm tội. Đó không phải là Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo thật là mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê Xu Christ. Chấp nhận Chúa Giê Xu như là Cứu Chúa của riêng mình, tin vào sự chết của Chúa như là sự đền tội thế cho bạn và sự sống lại của Ngài như là sự bảo đãm cho bạn được sống đời đời. (Giăng 3:16) Có phải Chúa Giê Xu là Cứu Chúa của riêng bạn không?
Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa, và nhận sự tha thứ từ Thượng Đế, đây là lời cầu nguyện bạn có thể nói với Thượng Đế những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê Xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê Xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Chấp nhận Giê Xu như là Cứu Chúa của riêng bạn có nghĩa gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 1:1 - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Giăng 14:6 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.