Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi có thể trở thành một chiến sĩ cầu nguyện?

Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
Ê-phê-sô 6:10
Mặc dù cụm từ "chiến sĩ cầu nguyện" không được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng một chiến sĩ cầu nguyện thường được nghĩ đến như là một Cơ đốc nhân cầu nguyện liên tục và hiệu quả cho người khác theo cách cầu nguyện được dạy trong Kinh Thánh. Vì vậy, những chiến sĩ cầu nguyện cầu nguyện với Đức Chúa Cha (Ma-thi-ơ 6:9) trong quyền phép của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 3:16, Giu-đe 1:20) và nhân danh Chúa Giê-xu (Giăng 14:13). Trở thành một chiến sĩ cầu nguyện là tham gia vào cuộc chiến thuộc linh và tham gia vào cuộc chiến đấu tốt đẹp của đức tin bằng cách mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời và "Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin" (Ê-phê-sô 6:10-18).
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
Rô-ma 8:26
Mặc dù mọi Cơ Đốc nhân là những chiến sĩ cầu nguyện, nhưng có một số người cảm thấy họ có một khả năng đặc biệt và duy nhất để cầu nguyện và được Đức Chúa Trời kêu gọi cầu nguyện như là mục vụ đặc biệt của họ. Kinh Thánh không bao giờ chỉ rõ một người nào đó cần cầu nguyện thường xuyên hơn, sốt sắng hơn hay hiệu quả hơn các Cơ Đốc nhân khác, nhưng có những người cầu nguyện sốt sắng được biết đến vì sự nhấn mạnh trong lời cầu nguyện của họ. Phao-lô nói rằng "phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người" (I Ti-mô-thê 2:1), và ông nói không có điều gì cho thấy một số người được miễn làm như vậy. Tất cả các tín hữu trong Đấng Christ đều có Đức Thánh Linh giúp chúng ta truyền đạt những sự cầu xin trong lời cầu nguyện của chúng ta (Rô-ma 8:26-27). Tất cả mọi tín hữu đều phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu, nghĩa là Chúa Giê-xu Christ là Chúa của chúng ta và Đấng Cứu Chuộc, hầu cho chúng ta tin cậy Ngài trong mọi sự, kể cả sự cầu thay của Ngài với Đức Chúa Cha cho chúng ta trong mọi sự, và chúng ta sống và cầu nguyện phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu không có nghĩa là chỉ thêm "trong danh của Chúa Giê-xu" để cầu nguyện. Thay vào đó, nó có nghĩa là cầu nguyện theo ý muốn của Ngài.
Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống,
I Phi-e-rơ 1:3
Là những chiến sĩ cầu nguyện, chúng ta vui mừng trong mọi sự và có tinh thần biết ơn vì những gì Đức Chúa Trời đang làm trong cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của người khác, và tinh thần của chúng ta ngày càng tăng trưởng khi chúng ta nhận ra tầm quan trọng của những phước lành của chúng ta. Chúng ta biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời cung cấp hơi thở chúng ta vừa mới nhận lấy (Ê-sai 42:5); rằng Ngài đã tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta (I Giăng 2:12); rằng Ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vĩnh cửu (Ê-phê-sô 2:4-7); và chúng ta có một nơi trên thiên đàng với Chúa chúng ta (1 Phi-e-rơ 1:3-5). Rồi thì lòng chúng ta tràn ngập niềm vui, sự bình an và tràn đầy tình yêu đối với Chúa, và chúng ta cũng muốn người khác có cùng một tình yêu, niềm vui và sự bình an này. Vì vậy, chúng ta làm việc đó bằng cách cầu nguyện cho họ.
Cầu nguyện hiệu quả thực sự là công việc. Chúng ta phải học cách bước đi với Chúa, vì vậy chúng ta phải suy gẫm về Ngài và những đường lối của Ngài mỗi ngày để ngày càng ngày trở nên khiêm nhường, là điều thiết yếu cho lời cầu nguyện hiệu quả (II Sử ký 7:13-15). Chúng ta cũng nghiên cứu Kinh Thánh một cách thấu đáo mỗi ngày để tìm hiểu điều gì làm đẹp lòng Chúa và điều gì tạo nên lời cầu nguyện có thể được chấp nhận. Chúng ta học cách loại bỏ những trở ngại đối với lời cầu nguyện (Mác 11:25, I Phi-e-rơ 3:7, I Giăng 3:21-22) và không làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:30-32). Chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh với Sa-tan, vì vậy chúng ta phải cầu nguyện cho thuộc linh của chúng ta khỏe mạnh để duy trì sức mạnh và sự tập trung của chúng ta vào việc cầu nguyện cho người khác (Ê-phê-sô 6:12-18).
Các chiến sĩ cầu nguyện phải có một tấm lòng dành cho Chúa, một tấm lòng dành cho sự cầu nguyện, một tấm lòng dành cho con người, và một tấm lòng cho Hội thánh của Đấng Christ. Vì thế, chúng ta cầu nguyện liên tục và tin cậy rằng Đức Chúa Trời nhậm từng lời cầu nguyện theo ý muốn hoàn hảo của Ngài và trong thời điểm hoàn hảo của Ngài.
Làm thế nào tôi có thể trở thành một chiến sĩ cầu nguyện?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 6:10 - Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
Rô-ma 8:26 - Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
I Phi-e-rơ 1:3 - Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống,
Ê-phê-sô 6:12 - Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.