Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Việc lặp đi lặp lại trong lời cầu nguyện có nghĩa gì?

Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.
Ma-thi-ơ 6: 7
Chúa Giê-su đã nói trong Bài Giảng Trên Núi, “Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.” (Ma-thi-ơ 6: 7). Từ vô ích có nghĩa là "trống rỗng" hoặc "vô dụng"; vì vậy Chúa Giê-su đang cảnh báo chúng ta rằng việc lặp lại những cụm từ vô giá trị trong lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không giúp Đức Chúa Trời lắng nghe chúng. Cha Thiên Thượng của chúng ta không quan tâm đến số lượng từ, cách diễn đạt thơ hay thần chú; Ngài mong muốn “sự chân thật nơi bề trong” (Thi 51:6).
Ê-li bèn nói với những tiên tri Ba-anh rằng: hãy chọn một con bò đực, làm nó trước đi, vì các ngươi đông; rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi; nhưng chớ châm lửa.
I Các Vua 18: 25
Chúa Giê-su chỉ ra rằng việc sử dụng các từ lặp đi lặp lại hoặc các cụm từ công thức là một thực hành “ngoại đạo” hoặc “ngoại giáo” và không nên là một phần trong lời cầu nguyện Cơ đốc. Lời cầu nguyện của chúng ta nên ngắn gọn, đơn giản giống như của Ê-li trên núi Cạt-mên và đừng giống những lời cầu nguyện kéo dài, lặp đi lặp lại như các tiên tri Ba-anh (xin xem 1 Các Vua 18: 25–39).
Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.
Ma-thi-ơ 6: 7
Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang nói chuyện với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Nó giống như một cuộc trò chuyện từ tấm lòng. Nhiều tôn giáo - bao gồm một số nhánh của Tin Lành - có những lời cầu nguyện thuộc lòng mà họ khuyên rằng hãy lặp đi lặp lại nhiều lần. Một số nhà thờ thậm chí còn đi xa đến mức yêu cầu các thành viên của họ đọc một lời cầu nguyện nhất định một số lần cụ thể để được miễn tội. Đây là tà giáo và mê tín dị đoan; những lời cầu nguyện theo công thức như vậy là "sự lặp lại vô ích" không có chỗ trong hội thánh. Chúa Giê-su đã chuộc tội lỗi của chúng ta một lần và mãi mãi (Hê-bơ-rơ 10:10), và chúng ta có thể mạnh dạn tiến đến ngai ân sủng nhờ sự hy sinh xứng đáng của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 4: 15–16), không phải bởi sự “nhiều lời” của chúng ta. (Ma-thi-ơ 6: 7).
Chúng ta dễ bị cuốn vào những lời lặp lại vô ích, lặp đi lặp lại những lời giống nhau trong lời cầu nguyện của chúng ta thay vì suy nghĩ về lời nói của chúng ta hoặc để chúng xuất phát từ tấm lòng. Chúng ta nên tập chú vào Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện và tôn vinh Ngài từ trong tấm lòng chúng ta. Trong Ê-sai 29:13, Đức Chúa Trời phán: “Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm …”
Lời cảnh báo của Chúa Giê-su chống lại việc lặp lại một cách vô ích có nghĩa là chúng ta nên tránh những lời vô ích hoặc vô nghĩa và sự lặp lại trong lời cầu nguyện của mình. Việc lặp đi lặp lại sẽ làm mất thời gian, nhưng điều đó không chứng tỏ sự tận tâm của chúng ta hoặc cơ hội được Đức Chúa Trời lắng nghe chúng ta tốt hơn. Chúng ta nên dạy cho con cái từ khi chúng còn nhỏ cách cầu nguyện một cách tự nhiên, đối thoại với lòng tôn kính đối với Đấng mà chúng đang nói đến.
Kiên trì trong lời cầu nguyện không giống như việc lặp đi lặp lại một cách vô ích. Không có gì sai trái khi cầu nguyện cùng một điều nhiều hơn một lần (2 Cô-rinh-tô 12:8). Sau cùng, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng chúng ta phải “phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1). Nhưng chúng ta hiểu rằng những lời cầu nguyện của chúng ta là xuất phát tấm lòng, tự phát và tôn kính Đức Chúa Trời, không phải là sự lặp lại những lời do người khác viết.
Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện trong đức tin (Gia-cơ 1:6), nói trực tiếp với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:9) và nhân danh Chúa Giê-su (Giăng 14:13). Chúng ta nên cầu nguyện với lòng tôn kính và khiêm nhường (Lu-ca 18:13), với lòng kiên trì (Lu-ca 18: 1) và thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:10). Kinh Thánh dạy chúng ta tránh những lời cầu nguyện giả hình, được thiết kế chỉ để cho loài người nghe (Ma-thi-ơ 6: 5) hoặc dựa vào những lời lặp lại vô ích (Ma-thi-ơ 6:7).
Việc lặp đi lặp lại trong lời cầu nguyện có nghĩa gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 6: 7 - Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.
I Các Vua 18: 25 - Ê-li bèn nói với những tiên tri Ba-anh rằng: hãy chọn một con bò đực, làm nó trước đi, vì các ngươi đông; rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi; nhưng chớ châm lửa.
Ma-thi-ơ 6: 7 - Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.
Ê-sai 29:13 - Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho;
Lu-ca 18:1 - Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt:
Ma-thi-ơ 6:7 - Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.