Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào để Chúa trả lời điều tôi cầu nguyện?

Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.
I Giăng 5:14
Nhiều người tin rằng được trả lời lời cầu nguyện là Đức Chúa Trời chấp thuận lời cầu nguyện nài xin đã dâng lên cho Ngài. Nếu lời cầu nguyện nài xin không được chấp thuận, nó được hiểu như là một sự cầu nguyện không được trả lời. Tuy nhiên đây là một sự hiểu biết không đúng về sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời trả lời từng lời cầu nguyện được đưa lên đến Ngài. Đôi khi Đức Chúa Trời trả lời "Không" hoặc "Chờ". Đức Chúa Trời chỉ hứa trả lời lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cầu xin theo ý của Ngài. "Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài." (I Giăng 5:14-15).
Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
Giăng 15:7
Cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Cầu nguyện theo ý Chúa là cầu nguyện những điều làm tôn cao và qui vinh hiển cho danh Đức Chúa Trời hoặc cầu nguyện cho những gì Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cầu nguyện cho những điều không tôn cao Đức Chúa Trời hay không theo ý Chúa muốn cho cuộc sống của chúng ta, Thiên Chúa sẽ không ban cho những gì chúng ta cầu xin. Làm thế nào chúng ta có thể biết ý muốn của Đức Chúa Trời? Thiên Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan khi chúng tôi cầu xin điều ấy. Gia cơ 1:5 tuyên bố: "Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, là Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho." Chúng ta có thể bắt đầu với I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-24, trong đó tóm tắt nội dung nhiều điều về ý muốn của Thiên Chúa cho chúng ta. Tốt hơn là chúng ta phải hiểu lời Chúa, tốt hơn là chúng ta phải biết những điều cầu nguyện cho phải lẻ (Giăng 15:7). Càng biết những gì chúng ta cầu nguyện cho xứng đáng, Đức Chúa Trời trả lời càng nhiều "Được" theo lời cầu xin của chúng ta.
Làm thế nào để Chúa trả lời điều tôi cầu nguyện?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Giăng 5:14 - Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.
Giăng 15:7 - Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.