Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.
Giăng 14:13
Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu được dạy trong Giăng 14:13-14: " Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho." Một số áp dụng sai câu Kinh Thánh này khi nghĩ rằng nói "Trong danh Chúa Giê-xu" ở phần cuối của lời cầu nguyện sẽ có khiến Đức Chúa Trời luôn luôn chấp thuận những gì được yêu cầu. Khi xem việc nói "Trong danh Chúa Giê-xu" như yếu tố chính của công thức phép thuật, điều này là hoàn toàn sai với Kinh Thánh.
Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.
I Giăng 5:14
Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu có nghĩa là cầu nguyện với chính thẩm quyền của Ngài và cầu xin Đức Chúa Cha hành động theo lời cầu nguyện của chúng ta, bởi vì chúng ta đến trong danh Chúa Giê-xu con Ngài. Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là cầu nguyện theo ý muốn của Thiên Chúa, " Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài" ( I Giăng 5:14-15). Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu là cầu nguyện cho những điều sẽ tôn cao và vinh hiển cho Chúa Giê-xu.
Nói "Trong danh Chúa Giê-xu" ở cuối lời cầu nguyện không phải là công thức phép lạ. Nếu những gì chúng ta xin hoặc nói trong khi cầu nguyện không phải dành cho vinh quang của Thiên Chúa và theo ý muốn của Ngài mà nói rằng "Trong danh Chúa Giê-xu" trở nên vô nghĩa. Cầu nguyện chân thật trong danh Chúa Giê-xu và qui sự vinh hiển cho Ngài là điều quan trọng, không nhất thiết gắn vào những từ nhất định để kết thúc một lời cầu nguyện. Nó không phải là những từ ngữ cầu nguyện mà là vấn đề cầu nguyện, mục đích đằng sau những lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho những điều phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ là thực chất của lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.
Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 14:13 - Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.
I Giăng 5:14 - Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.