Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tăng trưởng thuộc linh là gì?

Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,
II Phi-e-rơ 1:3
Tăng trưởng thuộc linh là tiến trình ngày càng giống Chúa cứu thế Giê-xu. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Linh bắt đầu tiến trình làm cho chúng ta giống Ngài nhiều hơn, làm chúng ta biến đổi theo hình ảnh của Ngài. Tăng trưởng thuộc linh có lẽ được mô tả rõ nhất trong II Phi-e-rơ 1:3-8, nói cho chúng ta biết rằng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời chúng ta có mọi điều chúng ta cần để sống cuộc sống tin kính, điều này là mục tiêu của sự tăng trưởng thuộc linh. Chú ý rằng những gì chúng ta cần đến từ "sự nhận biết của chúng ta về Ngài", điều này là chìa khóa để nhận lấy mọi thứ chúng ta cần. Kiến thức của chúng ta về Ngài đến từ lời Kinh Thánh được ban cho chúng ta để gây dựng và tăng trưởng chúng ta.
Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,
Ga-la-ti 5:19
Có hai danh sách trong Ga-la-ti 5:19-23. Câu 19-21 danh sách "Những hành động của xác thịt." Đây là những điều định hình cuộc sống của chúng ta trước khi chúng ta đến với Chúa cứu thế nhận ơn cứu rỗi. Những hành động của xác thịt là những hoạt động chúng ta phải xưng ra, ăn năn, và nhờ Chúa giúp đỡ vượt qua. Khi chúng ta kinh nghiệm tăng trưởng thuộc linh, bản chất xác thịt sẽ ít hơn, làm bằng chứng hiển nhiên trong đời sống của chúng ta. Danh sách thứ hai là trái của Thánh Linh (câu 22-23). Đây là những gì đặc trưng cho cuộc sống của chúng ta hiện tại khi chúng ta đã được kinh nghiệm sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tăng trưởng thuộc linh được xác định bởi những bông trái của Thánh Linh, trở nên hiển nhiên trong cuộc sống của một tín hữu.
Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.
Ga-la-ti 5:16
Khi ơn cứu rỗi biến đổi diễn ra, sự tăng trưởng thuộc linh bắt đầu. Đức Thánh Linh ngự vào trong chúng ta (Giăng 14:16-17). Chúng ta là tạo vật mới trong Chúa cứu thế (II Cô-rinh-tô 5:17). Bản chất cũ tội lỗi được thay thế bằng một đời sống mới, giống Đấng Christ (Rô ma 6-7). Tăng trưởng thuộc linh là một quá trình dài của đời sống dựa vào sự học hỏi và ứng dụng lời Chúa (II Ti-mô-thê 3:16-17) và đồng đi trong Thánh Linh của chúng ta (Ga-la-ti 5:16-26). Khi chúng ta tìm kiếm sự tăng trưởng thuộc linh, chúng ta nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu xin sự khôn ngoan liên quan đến các lĩnh vực Ngài muốn chúng ta trưởng thành. Chúng ta có thể xin Chúa gia tăng đức tin của chúng ta và sự nhận biết Ngài. Đức Chúa Trời ao ước cho chúng ta được tăng trưởng thuộc linh, và Ngài đã cho chúng ta tất cả sự cần thiết để kinh nghiệm tăng trưởng thuộc linh. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể vượt qua tội lỗi và dần trở nên giống như Cứu Chúa của chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu.
Tăng trưởng thuộc linh là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Phi-e-rơ 1:3 - Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,
Ga-la-ti 5:19 - Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,
Ga-la-ti 5:16 - Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.