Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một số câu Kinh thánh nói về tình dục là gì?


Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13:4
Hebrews 13:4
Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous.
Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ,
Ma-thi-ơ 19:4
Matthew 19:4
He answered, “Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female,"
Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
Ma-thi-ơ 5:28
Matthew 5:28
But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart.
Leviticus 20:13
If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination; they shall surely be put to death; their blood is upon them.
Leviticus 18:22
You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.
1 Corinthians 6:9-10
Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.
1 Corinthians 6:18
Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body.
Romans 1:26-27
For this reason God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature; and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error.
Genesis 2:24
Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.
1 Corinthians 7:2
But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.
Ephesians 5:3
But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints.
1 Corinthians 6:19
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own,
Colossians 3:5
Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
Genesis 1:27
So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.
Matthew 19:4-6
He answered, “Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, ‘Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh’? So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.”
1 Thessalonians 4:3-5
For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from sexual immorality; that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God;
Exodus 20:14
You shall not commit adultery.
Jude 1:7
Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire.
1 Timothy 1:9-10
Understanding this, that the law is not laid down for the just but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine,
1 Corinthians 6:18-20
Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body.
Unless otherwise noted, all Bible verses are from The Holy Bible, English Standard Version® Copyright© 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.
Special thanks to OpenBible.info for the data on the most well-known Bible verses.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 19:4 - Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ,
Ma-thi-ơ 5:28 - Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
Lê-vi Ký 20:13 - Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ.
Lê-vi Ký 18:22 - Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm.
I Cô-rinh-tô 6:9 - Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
Rô-ma 1:26 - Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.
I Cô-rinh-tô 7:2 - Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
Ê-phê-sô 5:3 - Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.