Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một số câu Kinh thánh nói về tình dục là gì?


Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13:4
Hebrews 13:4
Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous.
Genesis 2:24
Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.
Genesis 1:28
And God blessed them. And God said to them, “Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth.”
Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy.
I Cô-rinh-tô 7:3
1 Corinthians 7:3-5
The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control.
Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì,
Châm-ngôn 5:18
Proverbs 5:18-19
Let your fountain be blessed, and rejoice in the wife of your youth, a lovely deer, a graceful doe. Let her breasts fill you at all times with delight; be intoxicated always in her love.
Song of Solomon 2:16-17
My beloved is mine, and I am his; he grazes among the lilies. Until the day breathes and the shadows flee, turn, my beloved, be like a gazelle or a young stag on cleft mountains.
Song of Solomon 7:6-10
How beautiful and pleasant you are, O loved one, with all your delights! Your stature is like a palm tree, and your breasts are like its clusters. I say I will climb the palm tree and lay hold of its fruit. Oh may your breasts be like clusters of the vine, and the scent of your breath like apples, and your mouth like the best wine. It goes down smoothly for my beloved, gliding over lips and teeth. I am my beloved's, and his desire is for me.
Song of Solomon 8:4
I adjure you, O daughters of Jerusalem, that you not stir up or awaken love until it pleases.
2 Timothy 2:22
So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart.
Colossians 3:5
Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
1 Thessalonians 4:3-5
For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from sexual immorality; that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God;
1 Corinthians 6:18
Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body.
Matthew 5:28
But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart.
1 Corinthians 7:5
Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control.
1 Corinthians 6:18-20
Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body.
1 Corinthians 6:9-10
Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.
Ephesians 5:3
But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints.
Proverbs 6:32
He who commits adultery lacks sense; he who does it destroys himself.
Galatians 5:19-21
Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God.
Romans 13:13-14
Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.
Unless otherwise noted, all Bible verses are from The Holy Bible, English Standard Version® Copyright© 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.
Special thanks to OpenBible.info for the data on the most well-known Bible verses.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
I Cô-rinh-tô 7:3 - Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy.
Châm-ngôn 5:18 - Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì,
Nhã-ca 2:16 - Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người; Người chăn bầy mình giữa đám bông huệ,
Nhã-ca 7:6 - Hỡi ái tình ta, mình xinh đẹp thay, Hạp ý dường bao, khiến cho người ta được khoái chí!
Nhã-ca 8:4 - Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi, Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta Cho đến khi nó muốn.
II Ti-mô-thê 2:22 - Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
Cô-lô-se 3:5 - Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.