Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về tính đa tính / đa tính?


Pansexuality and omnisexuality are closely related. Pansexuality is sexual attraction to people with no recognition of gender. Omnisexuality is sexual attraction to people with recognition of gender. Practically speaking, there is no difference between the two. Both pansexuals and omnisexuals are sexually attracted to heterosexual men and women, homosexual men and women, bisexual men and women, transgendered men and women, gender-fluid men and women, etc., etc. The difference is that a pansexual claims to not see gender at all while an omnisexual sees gender but doesn’t care. The unofficial slogan of both seems to be “hearts not parts.”
Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:
Cô-lô-se 3:5
The Bible does not specifically mention pansexuality or omnisexuality. But, since pansexuality and omnisexuality sometimes involve sex with the same gender, the biblical condemnations of homosexuality would apply equally to those who practice pansexuality or omnisexuality (Leviticus 18:22; 20:13; Romans 1:26–27; 1 Corinthians 6:9). The only form of sexual activity the Bible supports is heterosexuality within the confines of marriage (Acts 15:20; 1 Corinthians 6:13; Galatians 5:19; Ephesians 5:3; Colossians 3:5).
The recent trend to ignore gender or even deny it entirely is absolutely unbiblical. God created man and woman and designed them to complement each other, not just physically and sexually but also emotionally and spiritually (Genesis 2). To deny male-female distinctions and embrace alternative forms of sexuality, such as pansexuality and omnisexuality, is to deny reality and, more importantly, to reject God as Creator and Designer. Simply put, to engage in pansexuality or omnisexuality is sin.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Cô-lô-se 3:5 - Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.