Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cơ đốc nhân nên nhìn nhận vũ khí hủy diệt hàng loạt như thế nào?


Today’s weapons of mass destruction (WMDs) are capable of inflicting millions of deaths in a matter of seconds. Does the Bible say anything about how we should view these weapons?
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Ta nhớ lại điều A-ma-léc làm cho Y-sơ-ra-ên, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
I Sa-mu-ên 15:2
First, the technology is new, but the end result of warfare is not. The purpose of using such weapons is to bring about much death, and death is something frequently discussed in Scripture. Death in the context of war is often noted, especially in the Old Testament. Peace was usually desirable, yet death in war was an unfortunate reality of life for many in biblical history. Throughout the Bible we have vivid images of the barbarities of war, including outright genocide (Joshua 6:17–21; 1 Samuel 15:2–3).
Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến!
Khải-huyền 6:1
In the tribulation period, the four horsemen of the apocalypse will ride out to conquer, to impoverish, and to kill (Revelation 6:1–8). With war comes not only conflict and hostility but also economic disaster, illness, and widespread death.
Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao,
I Phi-e-rơ 2:13
In a world filled with sin, hatred, and evil (Romans 3:10–18), war is unavoidable. In our modern, technologically advanced world, warfare includes the threat of WMDs. As Christians, we should not desire war (Matthew 5:9). At the same time, we must accept the fact that God has given our government authority to administer justice with “the sword” (Romans 13:1; cf. 1 Peter 2:13). Governments also bear the divinely ordained responsibility to protect their citizens. Sometimes administering justice and protecting against aggression even includes the manufacture and use of weapons of mass destruction.
Second, believers are commanded to pursue peace. Psalm 34:14 exhorts, “Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.” Having adequate weaponry is a key to maintaining peace. King Solomon, in an era of peace, kept 1,400 chariots and 12,000 war horses in addition to his infantry (1 Kings 10:26). We are called to pursue peace as much as possible, yet we also recognize the principle of peace through strength; the possession of weapons of mass destruction—in the right hands—can be a deterrent to war.
Third, believers do not need to live in fear of weapons of mass destruction. In his description of Christ’s rapture of believers, Paul concludes, “Encourage one another with these words” (1 Thessalonians 5:18). We look forward to eternity with the Lord and do not need to live in fear of the weapons of this world.
Fourth, in democratic societies believers can use their voices for good. Proverbs 31:8–9 says, “Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.” As we are able, we can help relieve the casualties of war and aid those affected by the use of weapons of mass destruction.
Fifth, prayer is more powerful than any weapon of mass destruction. God ultimately controls the ability of humans to use weapons of mass destruction. Our prayers serve in powerful ways to change the course of history (see James 5:16). “Some trust in chariots and some in horses [and some in WMDs], but we trust in the name of the LORD our God” (Psalm 20:7).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Sa-mu-ên 15:2 - Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Ta nhớ lại điều A-ma-léc làm cho Y-sơ-ra-ên, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
Khải-huyền 6:1 - Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến!
I Phi-e-rơ 2:13 - Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao,
I Các Vua 10:26 - Sa-lô-môn cũng nhóm xe và lính kỵ; có một ngàn bốn trăm xe và mười hai ngàn lính kỵ, để trong các thành chứa xe, và tại Giê-ru-sa-lem, gần bên vua.
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 - phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.
Châm-ngôn 31:8 - Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyên cớ của các người bị để bỏ.
Thi-thiên 20:7 - Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.