Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của cá nhân bạn có nghĩa là gì?


Have you accepted Jesus Christ as your personal Savior? To properly understand this question, you must first understand the terms “Jesus Christ,” “personal,” and “Savior.”
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Giăng 1:1
Who is Jesus Christ? Many people will acknowledge Jesus Christ as a good man, a great teacher, or even a prophet of God. These things are definitely true of Jesus, but they do not fully define who He truly is. The Bible tells us that Jesus is God in the flesh, God in human form (see John 1:1, 14). God came to earth to teach us, heal us, correct us, forgive us—and die for us! Jesus Christ is God, the Creator, the sovereign Lord. Have you accepted this Jesus?
Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
Khải-huyền 20:11
What is a Savior, and why do we need a Savior? The Bible tells us that we have all sinned; we have all committed evil acts (Romans 3:10-18). As a result of our sin, we deserve God’s anger and judgment. The only just punishment for sins committed against an infinite and eternal God is an infinite punishment (Romans 6:23; Revelation 20:11-15). That is why we need a Savior!
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Công-vụ 4:12
Jesus Christ came to earth and died in our place. Jesus’ death was an infinite payment for our sins (2 Corinthians 5:21). Jesus died to pay the penalty for our sins (Romans 5:8). Jesus paid the price so that we would not have to. Jesus’ resurrection from the dead proved that His death was sufficient to pay the penalty for our sins. That is why Jesus is the one and only Savior (John 14:6; Acts 4:12)! Are you trusting in Jesus as your Savior?
Is Jesus your “personal” Savior? Many people view Christianity as attending church, performing rituals, and/or not committing certain sins. That is not Christianity. True Christianity is a personal relationship with Jesus Christ. Accepting Jesus as your personal Savior means placing your own personal faith and trust in Him. No one is saved by the faith of others. No one is forgiven by doing certain deeds. The only way to be saved is to personally accept Jesus as your Savior, trusting in His death as the payment for your sins and His resurrection as your guarantee of eternal life (John 3:16). Is Jesus personally your Savior?
If you want to accept Jesus Christ as your personal Savior, say the following words to God. Remember, saying this prayer or any other prayer will not save you. Only believing in Jesus Christ and His finished work on the cross for you can save you from sin. This prayer is simply a way to express to God your faith in Him and thank Him for providing for your salvation. “God, I know that I have sinned against You and deserve punishment. But I believe Jesus Christ took the punishment I deserve so that through faith in Him I could be forgiven. I receive Your offer of forgiveness and place my trust in You for salvation. I accept Jesus as my personal Savior! Thank You for Your wonderful grace and forgiveness—the gift of eternal life! Amen!”
Have you made a decision to receive Jesus Christ as your personal Savior because of what you have read here? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.
If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 1:1 - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Khải-huyền 20:11 - Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
Công-vụ 4:12 - Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.