Tag: Cô-lô-se

“Điều này tiếp tục cho đến chừng chúng ta. . . trưởng thành, giống như Đấng Christ, tầm thước vóc giạc trọn vẹn như Ngài.” (Ê-phê-sô 4:13 CEV)

(Phi-líp 2:13 NLT, ấn bản thứ hai)

“Đừng chỉ tìm lợi riêng mình, nhưng để ý người khác nữa. Anh chị em phải có cùng thái độ mà Chúa Giê-xu Christ có.” (Phi-líp 2:4-5 NLT, ấn bản hai)

“Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)

“Điều này tiếp tục cho đến chừng chúng ta. . . trưởng thành, giống như Đấng Christ, tầm thước vóc giạc trọn vẹn như Ngài.” (Ê-phê-sô 4:13 CEV)

(Phi-líp 2:13 NLT, ấn bản thứ hai)