Tag: Đa-ni-ên

Bước Thứ Sáu Trong Khủng Hoảng: Khiêm Nhường Xưng Tội Với Chúa

“Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn-ở hung dữ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. 6Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.” (Đa-ni-ên 9:5-6 BTT)

Bước Thứ Năm Trong Khủng Hoảng: Cảm Ơn Chúa Vì Tình Yêu Và Lời Hứa Của Ngài

“Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ! Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài.” (Đa-ni-ên 9:4b)

Bước Thứ Tư Trong Khủng Hoảng: Bày Tỏ Cho Chúa Thái Độ Nghiêm Túc Của Bạn Qua Lời Cầu Nguyện

“Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm.” (Đa-ni-ên 9:3b BTT)

Bước Thứ Ba Trong Khủng Hoảng: Dốc Đổ Lòng Mình Ra Với Chúa

“Ta hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, khấn-nguyện, nài-xin.” (Đa-ni-ên 9:3a)

Bước Thứ Hai Trong Khủng Hoảng: Tập Trung Và Tìm Kiếm Chúa

“Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8:17 BTT)

Bước Thứ Nhất Trong Khủng Hoảng: Lắng Nghe Và Để Chúa Nói Trước

“Năm đầu Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; 2đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên-tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang-vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm.” (Đa-ni-ên 9:1-2 BTT)