Tag: Đa-ni-ên

“Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn-ở hung dữ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. 6Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.” (Đa-ni-ên 9:5-6 BTT)

“Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ! Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài.” (Đa-ni-ên 9:4b)

“Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm.” (Đa-ni-ên 9:3b BTT)

“Ta hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, khấn-nguyện, nài-xin.” (Đa-ni-ên 9:3a)

“Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8:17 BTT)

“Năm đầu Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; 2đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên-tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang-vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm.” (Đa-ni-ên 9:1-2 BTT)