Tag: đạo 11:8

“Nếu một người được sống lâu năm, thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy.” (Truyền đạo 11:8a)

“Nếu một người được sống lâu năm, thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy.” (Truyền đạo 11:8a)