Tag: Gia-cơ 1:19

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)