Tag: Giăng 4:7

Các Con Của Bạn Cần Lòng Thương Xót Của Bạn

“Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 4:7a)

Các Con Của Bạn Cần Lòng Thương Xót Của Bạn

“Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 4:7a)