Tag: ký 20:5

“Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tại trong đền của Đức Giê-hô-va, trước hành lang mới, mà cầu nguyện.” (II Sử ký 20:5-6a – BTT)