Aerial view of lava lake of Puu Oo crater of Kilauea volcano in Big island, Hawaii

Xin Chúa Thực Hiện Lại Lần Nữa


Xin Chúa Thực Hiện Lại Lần Nữa
Mục Sư Rick Warren

“Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tại trong đền của Đức Giê-hô-va, trước hành lang mới, mà cầu nguyện.” (II Sử ký 20:5-6a – BTT)

Không có nan đề nào quá lớn hay quá nhỏ mà bạn không thể cầu nguyện với Chúa. II Sử ký 20:5-6 có chép: “Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tại trong đền của Đức Giê-hô-va, trước hành lang mới, mà cầu nguyện.” Đó là một việc làm tốt!

Khi đối diện với nghịch cảnh dồn dập, điều quan trọng là bạn cần cầu nguyện theo một cách khác với cách bạn thường làm. Giô-sa-phát cho chúng ta một khuôn mẫu gồm ba điều bạn cần cầu nguyện khi bạn cảm thấy mọi việc dường như quá sức.

1. Nhắc mình nhớ lại Chúa là ai. “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi! Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các từng trời sao? Há chẳng phải Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi.” (II Sử ký 20:6 – BTT). Trước khi nói chuyện với Chúa về nan đề của bạn và tập trung vào vấn đề đó, bạn hãy nhắc mình nhớ rằng Chúa lớn hơn vấn đề mà bạn đang đối diện. Vua Giô-sa-phát ý thức rằng ba quốc gia thù nghịch đang tiến đến đánh mình, nhưng ông dừng lại và nói rằng: “Chúa ôi! Ngài vĩ đại hơn tất cả mọi nước. Ngài lớn hơn tất cả bất cứ điều gì con sẽ đối diện.”

2. Nhắc mình nhớ lại những việc Ngài đã làm trong quá khứ. Hãy nghĩ về những lần Ngài đã giúp đỡ bạn và những phép lạ Ngài đã thực hiện trong đời sống bạn. “Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao?” (II Sử ký 20:7 – BTT). Vua Giô-sa-phát nhớ lại tất cả những việc Chúa đã làm trong quá khứ cho dân Y-sơ-ra-ên.

3. Xin Chúa giúp đỡ lúc này. Xin Chúa thực hiện lại những điều đó, Chúa ôi! Xin Chúa làm nữa! Trong câu 9, vua Giô-sa-phát đề cập đến ba hoàn cảnh: chiến tranh, dịch lệ và đói kém. Ông nói: “Không có điều nào là quá khó với Ngài cả. Ngài đã từng giúp chúng con trong quá khứ, xin Chúa hãy giúp chúng con nữa!”

Lời cầu nguyện của ông được xây dựng tập trung xung quanh ba câu hỏi: Ngài há không phải như vậy sao? Ngài đã chẳng làm sao? Ngài sẽ chẳng làm nữa sao?

“Ngài há chẳng phải là Đức Chúa Trời sao?” Phải, Ngài chính là Đức Chúa Trời, và Ngài đủ vĩ đại để giải quyết việc này.

“Há chẳng phải Ngài đã từng giúp đỡ chúng con trong quá khứ sao?” Phải, Ngài đã từng giúp đỡ chúng con trong quá khứ.

“Ngài há không khứng làm lại việc đó sao?” Phải, Ngài sẽ làm lại việc đó!

Đó là cách bạn cần nên cầu nguyện khi cảm thấy quá sức. Bất chấp hoàn cảnh gì, trước hết, hãy nhắc lại chính mình Chúa là ai, những việc Ngài đã làm, và sau đó cầu xin Ngài thực hiện việc đó nữa. Một khi bạn làm như thế thì bạn sẵn sàng để nói về nan đề của mình.

Thảo luận

Việc nhớ lại rằng Chúa lớn hơn những nan đề của bạn sẽ giúp thay đổi cách nhìn của bạn về vấn đề khó khăn mà ban đang đối diện như thế nào?

Sự khác nhau trong việc cầu nguyện trong sự trông đợi là gì? Ba câu hỏi về Chúa có thể giúp bạn cầu nguyện trong sự trông cậy như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.