Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?


Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Ma-thi-ơ 19:8
When a couple enters into the covenant of marriage, the Bible tells us that God joins them together into one flesh. “Since they are no longer two but one, let no one separate them, for God has joined them together” (Matthew 19:6, NLT). Marriage is intended to be a lifelong commitment, not a temporary solution for loneliness or other emotional needs. God hates divorce (Malachi 2:16) and never intends for a couple to separate once they are married (Matthew 19:8).
Because separation, whether it is legal or physical, involves the division of a married couple, it displeases God. First Corinthians 7:10–11 says, “A wife must not leave her husband. But if she does leave him, let her remain single or else go back to him. And the husband must not leave his wife.” Separation is never an ideal situation, but because of sin, it is sometimes necessary. If a spouse or child is being physically abused, for example, he or she should immediately seek help outside the home and separate from the abuser until appropriate help and treatment have been provided to all parties (see our article on domestic violence for more on this). Prayer and counsel from their pastor are also necessary for the restoration of the marriage and family.
Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời.
Truyền-đạo 9:9
Marriage vows should not be taken lightly, and separation should not be undertaken casually. Far too many couples decide to have a “trial separation” in order to discover what they truly want out of life, but they do so without any attempt to rebuild the marriage during this time. Instead of reconstructing the family on a foundation of faith in Christ, they drift farther apart until they eventually divorce. This is not in God’s perfect plan for marriage and family, even if it has become acceptable in our culture. “Live happily with the woman you love through all the meaningless days of life that God has given you in this world. The wife God gives you is your reward for all your earthly toil” (Ecclesiastes 9:9).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:8 - Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Truyền-đạo 9:9 - Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.