Tag:

“Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;” (Cô-lô-se 2:6)

“Loài người ở một mình thì không tốt.” (Sáng thế ký 2:18b)

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9)

“Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;” (Cô-lô-se 2:6)

“Loài người ở một mình thì không tốt.” (Sáng thế ký 2:18b)

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9)