Tag: Ma-thi-ơ

“Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần?” (Ma-thi-ơ 18:21b)

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

“Khi [Giô-sép] nghe tin Archelaus đang trị vì ở Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, ông sợ không dám đến đó. Sau khi được mách bảo trong chiêm bao, ông đã vào xứ Ga-li-lê, và sống trong một thành tên là Na-xa-rét.” (Ma-thi-ơ 2: 22-23a NIV)

“Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!” (Ma-thi-ơ 14:30)