Religion Christianity concept. Man holding and reading the holy Christian Bible.

Mười Cách Chúng Ta Nhờ Cậy Vào Ân Điển Chúa


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=6bff7dc6c4&mc_eid=UNIQID
Mười Cách Chúng Ta Nhờ Cậy Vào Ân Điển Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Phi-líp 2:13 BTT.

Cơ-đốc nhân thường có khuynh hướng suy nghĩ đến ân điển khi nó liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng ân điển bao gồm nhiều hơn thế nữa, chứ không phải chỉ là việc chúng ta đến với Chúa Jesus Christ như thế nào. Cả hành trình bước đi với Chúa của chúng ta phải được đổ đầy năng lực bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Chúng ta không thể làm gì trong Ngài hoặc cho Ngài mà không phát xuất từ cội nguồn ân điển của Ngài cả. Kinh Thánh chép: “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Phi-líp 2:13 BTT.

Thực ra, ân điển đem lại cho đời sống chúng ta 10 ích lợi lớn:

* Chúng ta được cứu bởi ân điển. Cách duy nhất để vào Thiên đàng là qua cánh cửa ân điển. Bạn không thể có được ân điển bằng công sức của mình. Bạn không thể làm để được nó. Bạn không thể mua nó. (Ê-phê-sô 2:8-9)

* Chúng ta được tha thứ bởi ân điển. Mặc dù chúng ta không xứng đáng, Đức Chúa Trời xóa sạch quá khứ tội lỗi chúng ta bằng ân điển Ngài. (Êsai 43:25)

* Chúng ta được đứng vững bởi ân điển. Chúa không bao giờ bảo bạn làm điều gì mà Ngài không cho bạn khả năng và sức lực để làm nó. Sức lực và khả năng đó gọi là ân điển. (Phi-líp 2:13).

* Chúng ta được chữa lành bởi ân điển. Chúa chữa lành những tấm lòng tan vỡ và rịt các vết thương của chúng ta mặc dù chúng ta không xứng đáng. (Thi-thiên 147:3).

* Chúng ta được giải thoát bởi ân điển. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Jesus Christ không phải là mớ việc lặt vặt phải làm. Nhưng là nghỉ yên trong những gì mà Chúa đã làm rồi. Nếu đời sống bạn không nghỉ ngơi trong Đấng Christ, bạn đang xu hướng về chủ nghĩa hợp pháp (Ma-thi-ơ 11:28-30).

* Chúng ta được ban cho các ân tứ bởi ân điển. Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta giỏi về một cái gì đó, và chúng ta phải dùng những khả năng đó cho Ngài. (Rô-ma 12:6).

* Chúng ta được sử dụng bởi ân điển. Chúa dùng chúng ta để hoàn thành mục đích của Ngài trên thế giới này, không phải vì chúng ta đã làm được gì nhưng chỉ bởi ân điển của Ngài mà thôi (Ê-phê-sô 3:7).

* Chúng ta tiếp tục được cứu rỗi bởi ân điển. Chúng ta không thể mất sự cứu rỗi vì đó là một quà tặng của Đức Chúa Trời. Nếu bạn bỏ công sức ra để đổi lấy ân điển thì bạn sẽ mất nó giây phút bạn không còn công sức nữa (Giu-đe 1:24).

* Chúng ta được biến đổi bởi ân điển. Qua ân điển của Ngài, Chúa làm cho chúng ta nên mới bằng sự đổi mới tâm trí mình. (Rô-ma 12:2).

* Chúng ta được trưởng thành bởi ân điển. Việc Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Jesus càng hơn xảy ra được không phải vì công khó hoặc cố gắng riêng của chúng ta nhưng bởi ân điển của Chúa (2 Phi-e-rơ 3:18).

Ân điển của Đức Chúa Trời là thật và có quyền năng trong đời sống chúng ta. Bạn có thể xem tất cả những điều ích lợi này và tự hỏi: “Làm thế nào tôi nhận được ân điển của Chúa?” Trong bài tĩnh nguyện ngày mai chúng ta sẽ tập trung vào câu hỏi đó.

Thảo Luận

Trong 10 ích lợi nói trên bạn thấy cái nào khó chấp nhận nhất? Tại sao?

Làm thế nào bạn có thể lấy một trong những ích lợi nói trên và giúp một người khác hiểu và áp dụng cho đời sống của người ấy?

Biết được các lợi ích của ân điển cho bạn sự tin tưởng để làm hoặc thay đổi điều gì trong đời sống mình?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.