Tag: 3:18

Mười Cách Chúng Ta Nhờ Cậy Vào Ân Điển Chúa

* Chúng ta được cứu bởi ân điển. Cách duy nhất để vào Thiên đàng là qua cánh cửa ân điển. Bạn không thể có được ân điển bằng công sức của mình. Bạn không thể làm để được nó. Bạn không thể mua nó. (Ê-phê-sô 2:8-9)

Biểu Hiện Rõ Nhất Của Tình Yêu Thương Là Thời Gian

“Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18 BTT)

Hãy Đầu Tư Vào Tính Cách, Chứ Không Phải Sự Tiện Nghi Của Bạn

“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ.” (2 Phi-e-rơ 3:18, BTT)

Làm Thế Nào Để Trở Nên Sứ Giả Hòa Bình 

“Ai là người đem hòa bình sẽ trồng hạt giống hòa bình và gặt mùa tốt lành.” (Gia-cơ 3:18)

Ba Cách Đáp Ứng Đối Với Người Có Nhu Cầu

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18)

Làm Cách Nào Để Hợp Tác Với Đức Thánh Linh

“Hãy để Đức Thánh Linh thay đổi tâm chí bạn.” (Ê-phê-sô 4:23)