Waimea canyon,Kauai,Hawaii

Làm Thế Nào Để Trở Nên Sứ Giả Hòa Bình 


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=19cd412076&mc_eid=UNIQID
Làm Thế Nào Để Trở Nên Sứ Giả Hòa Bình (Phần 1)

Mục Sư Rick Warren

“Ai là người đem hòa bình sẽ trồng hạt giống hòa bình và gặt mùa tốt lành.” (Gia-cơ 3:18)

Khuynh hướng tự nhiên chúng ta là ghét kẻ thù hoặc ít ra cũng tránh họ bằng mọi giá. Nhưng nếu bạn chạy trốn xung đột, bạn sẽ khốn khổ hầu như suốt đời. Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta đạt đến một tiêu chuẩn cao hơn. Ngài kêu gọi chúng ta làm người đem lại hòa bình—không phải người bảo vệ hòa bình. Có khác biệt lớn. Người bảo vệ hòa bình tránh xung đột và giả như nó không có. Nhưng người đem lại hòa bình giải quyết xung đột và hòa giải mối quan hệ.

Kinh Thánh hứa điều này: “Ai là người-đem-hòa-bình sẽ trồng hạt giống hòa bình và gặt mùa tốt lành.” (Gia-cơ 3:18)

Khi bạn trồng một hạt giống, bạn luôn thu được lại nhiều hơn khi bạn khởi đầu. Nếu bạn trồng một hạt giống táo, bạn thu lại được cây táo trĩu quả. Đó là định luật gieo và gặt. Nếu bạn trồng một hạt giống xung đột, bạn sẽ gặp nhiều rắc rối nhiều hơn là bạn tưởng. Nhưng Kinh Thánh nói nếu bạn gieo hạt giống hòa bình, bạn sẽ gặt lại hòa bình, nhân từ, và điều tốt lành.

Vậy bạn làm điều đó như thế nào? Một trong những kỹ năng sống quan trọng nhất mà bạn sẽ học là giải quyết xung đột. Qua hai bài dưỡng linh kế, tôi sẽ chia sẻ với bạn bảy chìa khóa trở nên sứ giả hòa bình giữa lúc xung đột. Đây là ba điều đầu tiên:

Hành động trước. Đừng đợi người kia đến với bạn. Bạn hành động trước. Hãy mua cho người đó một tách cà-phê hoặc mời ăn trưa chung. Chúa Giê-xu làm trước để bày tỏ lòng nhân với chúng ta. Kinh Thánh nói, “Trong khi chúng ta còn là tội nhân, Đấng Christ đã chết cho chúng ta . . . Trong khi chúng ta là kẻ thù, chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời bởi cái chết của Con Ngài.” (Rô-ma 5:8b, 10a ESV) Chúa Giê-xu không đợi chúng ta xin lỗi. Ngài không đợi chúng ta cảm thấy xấu về thái độ mình. Chúa Giê-xu hành động trước. Và Ngài muốn chúng ta làm y vậy.

Xin Đức Chúa Trời ban khôn ngoan. Đức Chúa Trời luôn vui lòng giúp bạn khi bạn đang làm theo Lời Ngài. Kinh Thánh nói, “Nếu anh chị em biết điều Đức Chúa Trời muốn anh chị em làm, hãy xin Ngài, và Ngài sẽ vui lòng bảo anh chị em.” (Gia-cơ 1:5a TLB) Hãy xin Đức Chúa Trời giúp bạn quyết định đúng lúc và đúng chỗ để đặt kế hoạch mở hội nghị hòa bình. Hãy xin Ngài ban cho bạn những lời phải để nói và cách phải để nói chúng. Kinh Thánh nói, “Lời đúng vào đúng lúc thì giống vàng quý đặt trong dĩa bạn.” (Châm ngôn 25:11 CEV)

Bắt đầu với việc xưng tội của chính bạn. Đừng bắt đầu với một loạt những lời cáo buộc. Đừng bắt đầu với những cách bạn từng bị tổn thương. Hãy bắt đầu từ chỗ sai của bạn. Xung đột có lẽ là 99,99999 phần trăm lỗi người kia. Nhưng bạn có thể tìm điều gì đó để xưng tội. Thay vì buộc tội người kia—và thay vì biện hộ mình—hãy bắt đầu với lỗi lầm của bạn, ngay cả khi đó là cách đáp ứng tệ của bạn. Nhưng bạn bắt đầu với điều sai của bạn.

Chúng ta sẽ nhìn vào bốn bí quyết nữa trong bài dưỡng linh ngày mai.

Thảo Luận

Nếu bạn hành động trước và đến với ai đó làm tổn thương bạn, điều gì bảo đảm người đó sẽ thay đổi thái độ của họ và/hoặc xin lỗi bạn? Điều đó quan trọng không, từ cái nhìn cõi đời đời?

Điều này tạo nên thay đổi như thế nào trong đời sống bạn: Chúa Giê-xu không đợi chúng ta xin lỗi. Chúa Giê-xu hành động trước.

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=19cd412076&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=19cd412076&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=19cd412076&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

*********************************

How to Be a Peacemaker (Part 1)
By Rick Warren

“Those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of goodness” (James 3:18 TLB).

Our natural tendency is to hate our enemies or at least to avoid them at all cost. But if you run from conflict, you’re going to be miserable most of your life. Jesus calls us to a higher standard. He calls us to be peacemakers — not peacekeepers. There’s a huge difference. Peacekeepers avoid conflict and pretend it doesn’t exist. But peacemakers resolve conflict and reconcile relationships.

The Bible promises this: “Those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of goodness” (James 3:18 TLB).

When you plant a seed, you always get back more than you started with. If you plant an apple seed, you get a whole tree full of apples in return. It’s the law of sowing and reaping. If you plant a seed of conflict, you’ll wind up with a lot more trouble than you bargained for. But the Bible says if you plant seeds of peace, you will reap a harvest of peace, kindness, and goodness in return.

So how do you do that? One of the most important life skills that you will ever learn is conflict resolution. Over the next two devotionals, I’ll share with you seven keys to becoming a peacemaker in the midst of conflict. Here are the first three.

Make the first move. Don’t wait for the person to come to you. You take the initiative. Buy that person a cup of coffee or go to lunch together. Jesus took the initiative to show mercy to us. The Bible says, “While we were still sinners, Christ died for us …. While we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son” (Romans 5:8b, 10a ESV). Jesus didn’t wait for us to apologize. He didn’t even wait for us to feel bad about our behavior. Jesus made the first move. And he wants us to do the same thing.

Ask God for wisdom. God is always glad to help you when you’re doing what he says. The Bible says, “If you want to know what God wants you to do, ask him, and he will gladly tell you” (James 1:5a TLB). Ask God to help you decide the right time and the right place to plan a peace conference. Ask him to give you the right words to say and the right way to say them. The Bible says, “The right word at the right time is like precious gold set in silver” (Proverbs 25:11 CEV).

Start with your own confession. Don’t start with a bunch of accusations. Don’t start with the ways you’ve been hurt. Start with what’s your fault. The conflict may be 99.99999 percent the other person’s fault. But you can find something to confess. Instead of accusing the other person — and instead of excusing yourself — start with your own mistakes, even if it was your poor response. But you begin with what was your fault.

We’ll look at four more keys to peacemaking in tomorrow’s devotional.

Talk It Over

If you make the first move and reach out to someone who has hurt you, what assurances do you have that the person will change his or her behavior and/or apologize to you? Does it matter, from an eternal perspective?

How should this make a difference in your life: Jesus didn’t wait for us to apologize. Jesus made the first move.

If you have never accepted Jesus as your Savior, and want to learn more, visit the
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=19cd412076&mc_eid=UNIQID) section on the Daily Hope website.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=19cd412076&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=19cd412076&mc_eid=UNIQID) today’s audio teaching from Pastor Rick.

This devotional © 2017 by Rick Warren. All rights reserved. Used by permission.Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6