Tag: Ngôn

“Nồi dót để luyện bạc, lò để luyện vàng; Nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người.” (Châm ngôn 17:3 BTT)

“Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình.” (Châm ngôn 14:16)

“Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.” (Châm ngôn 19:1)

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan; và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.” (Châm ngôn 15:33 BTT)

“Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.” (Châm ngôn 13:20 BTT)

“Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức.” (Châm ngôn 23:12 BTT)