Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?


Giu-đa đã ăn ở cách lừa phỉnh, và đã phạm một sự gớm ghiếc trong Y-sơ-ra-ên và trong Giê-ru-sa-lem; vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va, là sự Ngài ưa, mà cưới con gái của thần ngoại.
Ma-la-chi 2:11
The Old Testament Law commanded the Israelites not to engage in interracial marriage (Deuteronomy 7:3–4). However, the reason for this command was not skin color or ethnicity. Rather, it was religious. The reason God commanded against interracial marriage for the Jews was that people of other races were worshipers of false gods. The Israelites would be led astray from God if they intermarried with idol worshipers, pagans, or heathens. This is exactly what happened in Israel, according to Malachi 2:11.
Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
A similar principle of spiritual purity is laid out in the New Testament, but it has nothing to do with race: “Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?” (2 Corinthians 6:14). Just as the Israelites (believers in the one true God) were commanded not to marry idolaters, so Christians (believers in the one true God) are commanded not to marry unbelievers. The Bible never says that interracial marriage is wrong. Anyone who forbids interracial marriage is doing so without biblical authority.
Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
Giăng 3:3
As Martin Luther King, Jr., noted, a person should be judged by his or her character, not by skin color. There is no place in the life of the Christian for favoritism based on race (James 2:1–10). In fact, the biblical perspective is that there is only one “race”—the human race, with everyone having descended from Adam and Eve. When selecting a mate, a Christian should first find out if the potential spouse is born again by faith in Jesus Christ (John 3:3–5). Faith in Christ, not skin color, is the biblical standard for choosing a spouse. Interracial marriage is not a matter of right or wrong but of wisdom, discernment, and prayer.
A couple considering marriage needs to weigh many factors. While a difference in skin color should not be ignored, it absolutely should not be the determining factor in whether a couple should marry. An interracial couple may face discrimination and ridicule, and they should be prepared to respond to such prejudice in a biblical manner. “There is no difference between Jew and Gentile—the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him” (Romans 10:12). A colorblind church and/or a Christian interracial marriage can be a powerful illustration of our equality in Christ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-la-chi 2:11 - Giu-đa đã ăn ở cách lừa phỉnh, và đã phạm một sự gớm ghiếc trong Y-sơ-ra-ên và trong Giê-ru-sa-lem; vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va, là sự Ngài ưa, mà cưới con gái của thần ngoại.
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
Giăng 3:3 - Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
Rô-ma 10:12 - Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.